Emerytura na ASAP-ie

Całe życie na ASAPie i w stresie, z poczuciem wykonywania w zasadzie bezużytecznych zadań. Kiedy zaczniesz należeć do współczesnej elity – tych, którzy mają więcej czasu wolnego niż nadgodzin? Albo zaczynasz działać już dziś albo, sorry, wyśpisz się dopiero na emeryturze. Ale czy będzie Cię stać na wygodne łóżko?!

Po naprawdę długim stażu pracy, po 60-tce będziesz miał w końcu czas na korzystanie z dobrego życia i robienie rzeczy, jakie mają dla Ciebie znaczenie. Czyli tych, których nie trzeba było dowieźć „na wczoraj”. Spotkania towarzyskie, rodzina, książki, sztuka, sport. Będziesz miał na to czas, ale prawdopodobnie nie będzie Cię na to stać. Bo to, co piszą o naszych emeryturach, jest niestety prawdą. Będą głodowe i to raczej się nie zmieni – wiemy, gdzie żyjemy. Pewnie to wiesz, ale emerytura wolna od ubóstwa jest raczej przywilejem, o który trzeba zawczasu zadbać, a nie prawem, które Ci się należy.

To ile trzeba odkładać, żeby nie zostać MEMErytem?

Bez obaw, nie musisz rezygnować z przeżyć, by przeżyć na emeryturze. Większość ludzi twierdzi, że nie ma pieniędzy na odkładanie na emeryturę. Ale Ty należysz do klasy kreatywnej, a kreatywni nie lubią podążać za tłumem, prawda?

Bądź więc jak startup i zacznij myśleć o swojej seniorskiej przyszłości inaczej niż reszta. Na początek wystarczy konsekwentnie odkładać 100 do 200 PLN-ów miesięcznie. Już samo odkładanie stówki na konto oszczędnościowe, przyniosłoby Ci niewielkie, ale jednak profity w przyszłości. Co zrobić, aby starczyło Ci to na coś więcej niż na waciki? Musisz zacząć odkładać bardzo wcześnie i na serio, ale NA SERIO, nie podbierać tych pieniędzy na „czarną godzinę” i sytuacje „emerdżensy”.

Są lepsze produkty, specjalnie opracowane tak, abyśmy nie ulegli pierwszej pokusie podbierania oszczędności i sprytnie gromadzili oszczędności. Mamy tu na myśli produkty oferowane w III filarze – IKE i/lub IKZE (bo można mieć dwa, jeżeli Cię stać!).

IKZE, czyli jak odzyskać gotówkę i oszczędzać. Jednocześnie!

Dla wytrawnych graczy, jak Ty, mamy IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Nazwa bez efektu WOW, ale czytaj dalej. IKZE pozwala nie tylko oszczędzać kasę na emeryturę, ale także sprawia, że pieniądze bezpiecznie wygrzewają się na koncie i rosną niczym popularność Stories na Instagramie.

Zakładając IKZE, płacisz mniejsze podatki już dziś. Tak! Wypełniając PIT, pieniądze wpłacone na to konto odbijasz sobie od podatku dochodowego. Wysokość ulgi zależy od wysokości wpłat oraz progu podatkowego, według którego się rozliczasz. W 2019 roku na IKZE wpłacić można maksymalnie 5 718 polskich złotych, ale co roku limit jest wyższy. To, co robisz z tak (od)zyskaną kasą zależy od Ciebie. Możesz ją reinwestować albo wydać (chociaż polecamy to pierwsze, bo od przybytku kasy na koncie emerytalnym raczej Cię głowa nie rozboli, oj nie). Tuż po Twoich 65. urodzinach będziesz mógł się cieszyć z pieniędzy zgromadzonych na IKZE, które mogą być wypłacane w ratach – jako dodatek do emerytury, lub w całości.

Krok wstecz, czyli dlaczego w ogóle mówimy o zabezpieczeniu się na przyszłość?

System emerytalny w Polsce opiera się na trzech filarach. Pierwszy jest obowiązkowy – to właśnie emerytura z ZUS. Jak już wiemy, świadczenia te nie będą należeć do wysokich.

Jest jeszcze drugi i trzeci filar. Korzystanie z każdego z nich jest dobrowolne. II filar opiera się o otwarte fundusze emerytalne (OFE). Po otrzymaniu pierwszej umowy o pracę wybierałeś (mniej lub bardziej świadomie) powszechne towarzystwo emerytalne. OFE jest zasilane częścią składki do ZUS.

Najmniej znany jest filar trzeci. Opiera się o Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz o pracownicze programy emerytalne (PPE). Te narzędzia pozwalają oszczędzać na emeryturę przede wszystkim wygodnie, tanio i bez specjalnych wyrzeczeń. Dodatkowo, IKZE wiąże się już dziś z wymiernymi korzyściami, dzięki którym zyskujesz jeszcze więcej.

Masz jeszcze czas, by pomyśleć o emeryturze!

Częstą obawą, niesłuszną, jest myślenie, że na odkładanie pieniędzy na starość jest już za późno. Na oszczędzanie i wiele innych rzeczy nigdy nie jest za późno. Wybierając IKE lub IKZE, jesteś w stanie szybciej pomnożyć swój majątek i korzystać z niego, gdy przejdziesz na emeryturę.

W wysokości emerytury najważniejsze jest, by wystarczyła na nasze życie. W wieku 60 lub 65 lat będziesz miał już pewnie mieszkanie, auto, inteligentne oświetlenie, pocztówki z różnych krajów – kilka rzeczy z listy celów życiowych zostanie odhaczonych. Nie zapomnij jednak, że w tym wieku wydatki są też inne – zdrowie, aktywność, rodzina, nowa pasja. Warto zapewnić sobie standard życia, który pozwoli cieszyć się życiem, tak samo, kiedy masz zaledwie trójkę z przodu.

 

Nie odkładaj oszczędzania. Ogarnij temat i dowiedz się o nim więcej.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.