Dwa sposoby na wyższą emeryturę. Wszystko o różnicach między PPE i PPK


Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to remedium na niskie emerytury, które coraz bardziej stają się zagrożeniem dla planów na przyszłość. Oba programy mają identyczny cel, ale działają na innych zasadach. Warto się z nimi zapoznać, by dowiedzieć się, kto może do nich przystąpić, i jak można gromadzić środki w ich ramach. 

dwa-sposoby-na-wyzsza-emeryture-wszystko-o-roznicach-miedzy-ppe-i-ppk

Coraz niższe emerytury

Trend starzenia się społeczeństw to cecha charakterystyczna wszystkich rozwiniętych państw. Wydłużanie się czasu życia i spadek liczby urodzeń napędza obawy związane z wydolnością systemu emerytalnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia także w Polsce. Prognozy nie są zbyt optymistyczne – według ekspertów emerytura z ZUS będzie wynosić zaledwie 1/3 obecnych dochodów przeciętnego Kowalskiego. To bardzo zła wiadomość, jeśli spojrzymy choćby na rosnące koszty codziennego życia.

Jak w takim zabezpieczyć sobie na tyle wysoką emeryturę, by pozwoliła nam ona na zaspokajanie codziennych potrzeb? Z pomocą przychodzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK). Oba programy mają identyczny cel – zapewnienie wyższej emerytury – ale występują między nimi jednak istotne różnice.

PPE i PPK – jakie są różnice? 

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi głównie o obowiązkowość programów, charakter i wysokość składek oraz formę wypłaty zgromadzonego kapitału. PPE to starsze z rozwiązań, funkcjonujące już od 1999 roku, podczas gdy PPK wprowadziła ustawa z 2018 roku. Główna różnica polega na tym, że PPE to program dobrowolny, zarówno dla zakładu pracy, jak i pracownika, podczas gdy do PPK – w czterech etapach – muszą przystąpić wszyscy pracodawcy (oprócz tych, którzy uruchomili wcześniej PPE skupiający 25 proc. załogi ze składką w wysokości co najmniej 3,5 proc.).

Pracodawca do PPK musi zapisać każdego pracownika w wieku 18-55 lat, pracującego co najmniej 3 miesiące. Pracownik może podjąć jednak decyzję o rezygnacji  w formie pisemnej deklaracji. Plany z automatu nie obejmują osób powyżej 55 lat, a przed ukończeniem 70. Pracownik w tym wieku może przystąpić do PPK na swój wniosek, o ile w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia, był zatrudniony u pracodawcy przez co najmniej 3 miesiące.

Z kolei w PPE uczestniczyć może pracownik, który nie ukończył 70 lat i co do zasady jest zatrudniony przez co najmniej 3 miesiące.

Składka podstawowa i dodatkowa

Jeśli chodzi o składkę obowiązkową, to w przypadku PPE opłaca ją pracodawca, a w ramach PPK finansują ją i pracodawca, i pracownik. W ramach PPE jej wysokość ustala pracodawca – maksymalnie może ona wynosić 7 proc. wynagrodzenia (można też ustalić jednakową kwotę dla wszystkich uczestników lub procent od wynagrodzenia). Pracownik, jeśli umowa zakładowa to przewiduje, może opłacić dodatkową składkę, a jej wysokość corocznie ustala Minister Rodziny i Polityki Społecznej – w 2021 roku będzie to maksymalnie 31 207,50 zł.

W modelu PPK obowiązkową składką dzielą się pracodawca i pracownik – odpowiednio w wysokości 1,5 proc. i 2 proc. wynagrodzenia. Jeśli chodzi o składkę dodatkową, to w przypadku pracodawcy jej maksymalna wysokość może wynieść 2,5 proc., a  w przypadku pracownika – 2 proc. Oprócz tego minister właściwy do spraw pracy budżet państwa dopłaca 250 zł do pracownika zaraz po przystąpieniu do planu, a co roku wnosi dodatkowe 240 zł.

 

Kiedy zdecydować się na PPK, a kiedy lepiej wybrać PPE?

Sprawdź to >> 

 

Jak wypłacić zgromadzone środki?

Środki zgromadzone w PPE i PPK zostaną wypłacone pracownikowi, kiedy ukończy on 60. roku życia (PPE przewiduje dodatkowo możliwość wypłaty po 55. urodzinach – po wcześniejszym nabyciu praw emerytalnych). Uczestnik PPE może otrzymać pieniądze albo na zasadzie wypłaty jednorazowej, albo w ratach. Z kolei uczestnik PPK jednorazowo może otrzymać 25 proc. środków (pozostałą część w ratach) albo całość w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

Program PPK pozwala także na dwa szczególne przypadki wypłat. W pierwszej sytuacji, w razie choroby uczestnika lub członka jego rodziny, jednorazowo można uzyskać do 25 proc. środków. W drugiej sytuacji uczestnik PKK można wypłacić 100 proc. środków na wkład własny na zakup mieszkania (ale pieniądze w tym przypadku trzeba zwrócić w ciągu 15 lat). Co ważne, w przypadku śmierci uczestnika PPE lub PPK środki są dziedziczone albo przez osoby przez niego wskazane, albo przez spadkobierców.

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.