Dlaczego nie lubisz oszczędzać na odległą przyszłość?

Bo nie widzisz w tym sensu? Bo nie czujesz upływającego czasu? Bo jakoś to będzie? Oszczędzanie na emeryturę traktujemy jako… W zasadzie w ogóle nie podchodzimy do tego poważnie. Dlatego czeka nas niepoważna emerytura.

Emerytura dla współczesnych 30-latków to jak mówienie o śmierci. Dla 55-latków to sytuacja, w której pogodzili się, że niewiele mogą z nią zrobić. Z jednej strony niskie wyliczenia od ZUS-u, z drugiej za mało czasu, by zacząć oszczędzać bez konieczności odkładania 50 proc. dochodu. A na zorientowanie się, o co chodzi z tymi bitcoinami raczej jest już za późno. I tak w nerwach spędzasz ostatnie pięć lub dziesięć lat w pracy, przedłużasz ją o kolejne lata, jesteś coraz bardziej zmęczony, a praca staje piekłem.

Okazuje się, że receptą na uniknięcie takiego stanu jest czas. Czas, jaki poświęcimy na odkładanie pieniędzy. Im dłużej, tym nie tylko więcej zgromadzimy, ale i damy większą szansę pracować naszym oszczędnościom, np. w funduszach inwestycyjnych lub innych produktach finansowych.

Oszczędzanie to stan umysłu

Z reguły, gdy masz konkretne plany wakacyjne lub te związane z hobby i wiesz, ile dokładnie będziesz potrzebować na to funduszy, decydujesz się zbierać pieniądze. Masz mocne postanowienie, motywację, deadline (z reguły niezbyt odległy) oraz wizję, jak wydajesz oszczędzoną kasę i realizujesz marzenia. Trudno sobie jednak wyobrażać, co będziesz robić za 20-30 lat na emeryturze i na co przydadzą się pieniądze. Przecież nie na jedzenie, rachunki, lekarstwa? Skoro starcza już teraz, to jak może zabraknąć w przyszłości?! Może – eksperci przewidują, że emerytura z ZUS będzie wynosić ok. 1/3 Twoich obecnych dochodów. To bardzo mało, ale nie każemy Ci tego sobie teraz wyobrażać. To i tak nie zadziała.

Wróćmy do podstaw, czyli psychologii oszczędzania. Przede wszystkim musisz być pewny, że chcesz oszczędzać. Co motywuje Cię do oszczędzania? Poczucie bezpieczeństwa, kontrola na życiem, lęk o przyszłość? A może masz potrzebę gromadzenia tzw. fuck-off founds, czyli oszczędności, które pozwolą Ci być niezależnym od nikogo i od niczego? Takie fundusze pozwalają np. na rzucenie etatu i przejście na wcześniejszą emeryturę.

Co torpeduje Twoje plany na oszczędzanie?

Nasz umysł jest zbudowany na zasadzie przeciwieństw, dlatego zaraz odzywa się nasza druga natura – wygodnego konformisty. Gdy zaczynasz oszczędzać, nagle Twój umysł torpeduje Cię myślami o tym, dlaczego rezygnujesz z przyjemności, w imię czego i jakim kosztem. Porównuje Cię do znajomych, którzy bawią się i żyją chwilą.

Stosunek do pieniędzy buduje się również na podstawie doświadczeń wyniesionych z domu. Jeżeli Twoi rodzice oszczędzali, najprawdopodobniej Tobie to zachowanie przyjdzie z pewną łatwością, wręcz naturalności. Jeżeli sytuacja była skrajnie inna, sposobem jest zdobycie odpowiedniej wiedzy z zakresu finansów. Badania pokazują, że w społeczeństwach o wysokim poziomie wiedzy z zakresu ekonomii przeciętne oszczędności są normą i osiągają znaczne kwoty w przeliczeniu na mieszkańca.

Planowanie i przewidywanie przyszłości oraz oszczędzanie zgodnie z samym sobie to podstawa sukcesu w gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Odsyłamy Cię tutaj do eksperymentu prof. Waltera Mischela, który w latach 60. przeprowadził tzw. test pianki (marshmallow test). Pokazuje on czy badani (czterolatki) były w stanie zapanować nad swoimi pokusami (samokontrola) i tym samym otrzymać większą nagrodę. Zobacz cały eksperyment na TED Talks:

Czy Tobie udałoby się przejść test pianki?

Ekonomiczne podejście do oszczędzania

Jeżeli czujesz, że miałbyś problemy w marshmallow test, potrzebujesz dodatkowej zachęty. Psychologia oszczędzania to jeden (choć bardzo ważny) aspekt odkładania. Dla ludzi, którzy od dawna pracują na etacie lub prowadzą firmę, a życie z fiskusem i ZUS-em traktują jako coś zupełnie normalnego, niezwykle ważne są kwestie związane z opłacalnością inwestycji, zyskiem, benefitami czy optymalizacją podatkową. Gromadzenie pieniędzy w ramach produktów finansowych, które nagradzają ich trud, brzmi więc jak idealne rozwiązanie!

Aby wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom, w Polsce w ramach systemu emerytalnego powstał III filar, który ma służyć tylko i wyłącznie dobrowolnemu gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Wśród trzech rozwiązań, dwa cieszą się największym zainteresowaniem. Są to Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Finansowego. Oba narzędzia są całkowicie dobrowolne i dają nam znaczną elastyczność. Po pierwsze, sam decydujesz, gdzie, w jakiej formie i ile chcesz gromadzić kapitał emeryturę. Takie rozwiązanie to doskonałe wyjście dla wewnętrznego konfliktu, który z jednej strony karze Ci oszczędzać, z drugiej – ulega pokusom, okazjom i modzie. Po drugie, IKE oraz IKZE wyposażone je w bardzo korzystne ulgi podatkowe. Po trzecie, w przeciwieństwo do lokat czy obligacji, mając IKE czy IKZE można dokonać zwrotu częściowego lub wypłaty środków przed uzyskaniem prawa do ich wypłaty.

 

Chcesz wiedzieć więcej o IKZE lub IKE?

Uzupełnij wiedzę >> 

 

Sprawdź, ile już dziś możesz oszczędzić

Oszczędzając długoterminowo z wykorzystaniem IKE i/lub IKZE, zabezpieczasz przyszłość. Wpłacając regularnie nawet niewielkie kwoty, możesz zgromadzić fundusz, który zagwarantuje Ci dobrą emeryturę. Aby przekonać się, ile możesz zgromadzić pieniędzy w danym czasie, skorzystaj z naszego kalkulatora IKZE. Wyliczy on również dla Ciebie wysokość ulgi podatkowej w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.