W Cannes nie wygrałeś? Z emeryturą możesz

Gonisz za nagrodami, a czas ucieka? Wymyślasz milion pomysłów, ale nie masz pomysłu na siebie? Jaka jest twoja strategia na przyszłość? Już czas by odpowiedzieć sobie na kilka pytań, ale pamiętaj… nie musisz złapać lwa, żeby stworzyć projekt z którego będziesz dumny w przyszłości.

w cannes nie wygrałeś, ale z emeryturą możesz

Dlaczego warto zainteresować się zabezpieczeniem emerytury na własną rękę? Ponieważ prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Składki emerytalne, które odprowadzamy z tytułu pracy do ZUS-u są wykorzystywane do wypłacania pieniędzy obecnym emerytom. Biorąc pod uwagę demografię oraz inne czynniki ekonomiczno-społeczne, przewiduje się, że polska emerytura będzie wynosiła zaledwie 1/3 obecnych dochodów. W wielu przypadkach będzie to niewystarczająca kwota, aby utrzymać dotychczasowy lub nawet podobny poziom życia.

Dlatego eksperci, politycy i blogerzy finansowi zgodnie twierdzą – im wcześniej zaczniemy odkładać na emeryturę, tym lepiej. Oszczędzanie można potraktować jak proces odchudzania – zamiast myśleć o radykalnych zmianach i stawiać sobie nierealne cele, lepiej małymi krokami, ale systematycznie, budować swoją niezależność finansową na przyszłość. W praktyce, nie trzeba od razu odkładać 500 zł miesięcznie. Warto wypracować sobie nawyk nawet na niewielkich kwotach: 50 do 200 PLN. Premie czy podwyżki przeznaczać na oszczędności. Niwelować impulsywne zakupy, planować wydatki, nie dopuszczać do długów. Oszczędzanie jest jak dbanie o zdrowy tryb życia – można się go nauczyć i polubić.

Polacy vs. oszczędzanie na emeryturę

Na szczęście z roku na rok liczba oszczędzających Polaków systematycznie wzrasta. Rośnie nie tylko nasza świadomość, ale również oferta narzędzi: wspomagających i ułatwiających panowanie nad naszymi pieniędzmi, od aplikacji do oszczędzania aż po konkretne produkty finansowe. Przyczynia się do tego rosnąca popularność III filaru emerytalnego, w ramach którego działa m.in. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – jeden z produktów wspierających oszczędzanie na emeryturę.

Mocną stroną IKZE jest możliwość dopasowania go do swojej sytuacji materialnej, a nawet wiedzy o finansach. Drugim atutem jest wbudowana w to rozwiązanie ulga podatkowa.

Jak działa IKZE?

Mechanizm nie jest skomplikowany. Wpłacamy pieniądze na konto zupełnie dobrowolnie, z myślą o przyszłości i możliwością otrzymania korzyści podatkowych już teraz. Aby założyć konto, wystarczy mieć minimum 16 lat i własne dochody. Możemy wpłacać pieniądze w dowolnych odstępach czasu, np. raz w roku lub co miesiąc, a wysokość kwoty i ilość wpłat najlepiej ustalić indywidualnie w odniesieniu do miesięcznych wydatków, tak aby nie były one obciążeniem dla domowego budżetu. Wpłaconą kwotę możemy odliczyć od dochodu wypełniając PIT-a i tym samym zyskać ulgę podatkową.

W przeciwieństwie do składek ZUS, w IKZE mamy pełen dostęp do swoich pieniędzy. Oznacza to, że sami decydujemy, w jaki sposób będą one pracować na nasz zysk. Najlepszą strategią wypłaty pieniędzy z tego konta jest osiągnięcie 65. roku życia – wtedy zyskujemy „prawo” do zapłaty  tylko 10-procentowego podatku od całości środków zgromadzonych na IKZE. Można je też wypłacić wcześniej, jeżeli wymaga tego sytuacja życiowa, ale wtedy tracimy dodatkową zniżkę.

Wypłata pieniędzy w trakcie emerytury jest bardzo prosta. Możemy odebrać całą kwotę i przelać ją na własne konto lub złożyć do naszej instytucji finansowej dyspozycję wypłacania pieniędzy co miesiąc.

Zaletą IKZE jest też bezproblemowe dziedziczenie. W momencie zakładania konta możemy wskazać dowolną osobę, która otrzyma nasze zgromadzone pieniądze, jeśli my ich nie wypłacimy. Taka osoba bez dodatkowych opłat może oszczędności wypłacić lub przenieść je na własne Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pieniądze na IKZE mogą pracować podwójnie

Decydując się na założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, możemy skorzystać z różnych form oszczędzania – z polis, kont oszczędnościowych, rachunków maklerskich, a także funduszy inwestycyjnych. Te ostatnie cieszą się największą popularnością. Możliwość dobrania odpowiedniej strategii inwestycyjnej w zależności od naszego wieku, podejścia do ryzyka, wiedzy na temat finansów i inwestycji to duża zaleta tego produktu emerytalnego.

Można też powierzyć swoje pieniądze maklerom, którzy będą je inwestować w pakiety bezpieczne lub z większym ryzykiem, ale też i zyskiem. Wszystko zależy od nas samych. Specjaliści pomagają wybrać odpowiednią strategię, aby klient uniknął złych decyzji.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie dla osób, jakie przede wszystkim chcą odkładać pieniądze na przyszłość, wiedzą, że optymalizacja podatków to ważna kwestia finansowa i lubią, gdy ich oszczędności pracują.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.