Masz feedback od ZUS-u? Nie załamuj się i zmierz się z tym taskiem!

Kto jeszcze dziś wysyła tradycyjny list? Oczywiście ZUS i to z prognozą Twojej przyszłej emerytury. Otwierasz kopertę i… jest aż tak źle? Czyli nawet na ucieczkę w Bieszczady nie będzie Cię stać?! Co za fail! OK, ale nie takie rzeczy się robiło, prawda? Kilka poprawek i wychodzimy na prostą. Lecimy z tym taskiem. TERAZ!

Masz feedback od ZUS-u? Nie załamuj się i zmierz się z tym taskiem!

Wiadomość od ZUS-u możesz przyjąć do wiadomości, włożyć do szuflady i nie robić z nią nic. Lub zachować się jak prawdziwy PieM, wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić to do końca! Gwarantujemy, że ta druga opcja się opłaci. Nazywa się „oszczędzanie długoterminowe”.

(Ci, którzy się wystraszyli i teraz opuścili nasz artykuł właśnie obrali strategię szuflady. Gratulujemy Ci, że nie jesteś jednym z nich. W zamian zdradzimy Ci sekret na godną przyszłość.)

Będziemy z Tobą szczerzy. Oszczędzanie wymaga systematyczności, dyscypliny, a czasem nawet niewielkich wyrzeczeń. Jednak dajemy gwarancję na satysfakcję. Im wcześniej zaczniesz, tym mniejsze kwoty możesz odkładać, a to znaczy, że nie zrujnujesz Twojego domowego budżetu i życia towarzyskiego. Wystarczy tylko wygospodarować 100-200 PLN-ów miesięcznie, aby zebrać znaczący fundusz na emeryturę. Brzmi OK? To teraz bierzmy się za robienie prawdziwego hajsu.

Odkładaj, odzyskuj, zarabiaj

Powiedzmy, że przez 25 lat będziesz odkładać 200 złotych (jeżeli jesteś kobietą musiałabyś zacząć odkładać w wieku 35 lat, a jeżeli mężczyzną – 40 lat). Uzbierasz ponad 60 000 złotych. A jeśli ulokujesz je na lokacie oszczędnościowej lub zakupisz obligacje skarbowe? Będziesz miał kilkadziesiąt tysięcy zł więcej. Jeśli jednak zgromadzisz te pieniądze na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), możesz nawet podwoić swój kapitał! O ile dokładnie? To pomoże Ci sprawdzić nasz specjalny kalkulator. 

Korzystając z rozwiązań III filaru emerytalnego – IKE lub IKZE, to Ty decydujesz o sposobie zarządzania pieniędzmi. Nie miesza się do tego ani państwo, ani rodzina. Jesteś Ty i Twoja wola oszczędzania. Ach, i mały bonus! Ulgi podatkowe.

Decydując się np. na IKZE, dokonane wpłaty możesz odliczać od dochodu w corocznym zeznaniu podatkowym. Może to być nawet 1 829,76 zł za 2019 rok. Jeśli znajdziesz się w naprawdę trudnej sytuacji, możesz wypłacić zgromadzone pieniądze zanim uzyskasz wiek emerytalny. A jeśli nie wykorzystasz tych pieniędzy? Możesz być spokojny – nie przepadną! Odziedziczy je wskazana przez Ciebie osoba. To uczciwe, prawda?

W kwestii Twoich finansów nigdy nie bój się pytać specjalistów

Oszczędzanie na IKZE lub IKE brzmi naprawdę dobrze, ale w zasadzie nadal czujesz się, tak jak wtedy, gdy zaczynasz tworzyć prezkę dla klienta – kompletnie nie wiesz, od czego zacząć? Spokojnie!

Wiemy, że takie pojęcia jak inflacje, waloryzacje, fundusze inwestycyjne, stopy zwrotu etc. znasz raczej ze słyszenia. Możesz jednak liczyć na wyspecjalizowanych i doświadczonych doradców, którzy po przeanalizowaniu Twojej sytuacji finansowej, zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami oraz skłonnością do ryzyka finansowego, jak również wiedzą na temat inwestowania, zaproponują Ci najlepsze, dopasowane do Ciebie, sposoby oszczędzania.

Skorzystaj więc z najlepiej dopasowanego do Ciebie wariantu i nie martw się więcej o swoją przyszłość!

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.