Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury niż nauczyciele?

Nie na darmo mówi się „Przedsiębiorczy jak Polak”. Nauczeni doświadczeniem dziadków, najlepiej czujemy się na własnym rachunku. Wydaje się, że w załatwianiu „na firmę” jesteśmy senior specjalistami. W obecnych warunkach firma nie zapewnia tylko jednego – wysokiej emerytury.

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury niż nauczyciele?

Aż 18% Polaków prowadzi własną działalność gospodarczą. To daje nam trzecie miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Prowadzenie firmy ma wiele zalet: elastyczność, preferencyjne kredyty, leasingi i lepsze oferty u operatorów komórkowych z iPhonem na raty. Na firmę najczęściej decydują się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie chcą mieć szefa na sobą lub taka forma zatrudnienia z pracodawcą (zwana B2B) jest dla nich korzystniejsza finansowo niż etat.

Jednak nawet oni, przy swoich dobrych zarobkach, starają się zredukować koszty i bieżące obciążenia. Na pierwszy ogień idą więc składki do ZUS. Konia z rzędem temu, kto wskaże samozatrudnionego odprowadzającego wyższą składkę niż podstawowa! (Jest ich 2 proc. w całej Polsce*) Efekt? Przedsiębiorcy będą mieć najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych. Wiadomo, że mundurowi i górnicy mogą liczyć na dobre emerytury. Ale nawet nauczyciele, osoby na etacie, nawet pani z okienka w ZUS-ie, otrzymają wyższą państwową emeryturę niż graficy, programiści, dziennikarze czy lekarze – osoby, które zakładają firmę.

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury od nauczycieli?

Z drugiej strony, płacenie wyższych składek do ZUS nie interesuje nikogo. Dlaczego? Inwestując w pierwszy filar emerytalny, pozbawiamy się kontroli nad swoimi pieniędzmi i nie widzimy bezpośrednich korzyści ani teraz ani w przyszłości. Lepszym rozwiązaniem jest długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze w ramach trzeciego filaru emerytalnego.

Dywersyfikacja przyszłości – jak to zrobić?

Każdy przedsiębiorca wie, że nie należy wszystkiego stawiać na jedną kartę. Dywersyfikacja źródeł dochodu to pojęcie, którego uczymy się albo w szkole albo po pierwszej utracie płynności finansowej. Podobnie jest w kwestii emerytur. Samo państwo zachęca obywateli, by oszczędzali dodatkowe pieniądze na przyszłość, nie tylko stwarzając taką możliwość, ale i wyposażając rozwiązania emerytalne w dodatkowe korzyści podatkowe! Wszystkie dobrowolne formy odkładania na emeryturę są godne rozważenia. Na czele plasują się Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Jak dostać wyższą emeryturę płacąc najniższą składkę ZUS?

Korzystając z IKE lub IKZE, nie tylko gromadzimy dodatkowy kapitał na naszą emeryturę, ale też pozwalamy, by pieniądze były sukcesywnie pomnażane. Oznacza to, że po latach oszczędności otrzymamy dużo więcej niż sami przez lata włożyliśmy.

Wpłaty na konto możemy dokonywać regularnie np. za pomocą stałego zlecenia przelewu, raz w roku lub nawet rzadziej. Elastyczność odkładania pieniędzy na IKE lub IKZE jest bardzo dużym atutem, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którym też zdarzają się mniej urodzajne okresy.

Ale to nie wszystko – wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach rocznego rozliczenia (PIT). To oznacza, że otrzymamy częściowy zwrot pieniędzy, jakie wpłaciliśmy na IKZE w ostatnim roku. Kwota jest zależna od wysokości wpłat oraz progu podatkowego według którego się rozliczamy. Za 2019 r. można odpisać nawet 1 829,76!

Najwięcej korzyści IKZE można uzyskać, jeśli nie wypłacimy pieniędzy przed osiągnięciem 65. roku życia. Wtedy zostaniemy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki – 19 proc.). Zamiast niego zapłacimy zryczałtowany 10-procentowy podatek.

IKE i IKZE mają jeszcze jedną przewagę nad składkami opłacanymi w ZUS – w razie trudnej sytuacji życiowej, możemy wypłacić pieniądze wcześniej i dowolnie nimi dysponować. W przypadku naszej śmierci, zgromadzone pieniądze są dziedziczone. Dowolna wskazana przez nas osoba może „przejąć” pieniądze (nie płacąc podatku od spadków i darowizn) lub przekazać je na własne konto IKE lub IKZE.

Odkładając stosunkowo niewielkie kwoty z obecnych dochodów, można zapewnić sobie godną przyszłość. Nasza praca powinna dawać nam nie tylko komfort tu u teraz, ale również przekonanie, że po zakończeniu kariery zawodowej nie zostaniemy sam na sam z „wypłatą” od państwa. W przypadku emerytury też warto myśleć, jak przedsiębiorczy Polak. Najlepiej zacząć już teraz!

*dane Konfederacji Lewiatan, 2016

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.