Skorzystaj z narzędzi

Zmierz się ze swoją MEMEryturą

 

Martwisz się prognozowaną wysokością swojej emerytury? Weź sprawy w swoje ręce i policz, ile jesteś w stanie dodatkowo zaoszczędzić. Pamiętaj o tym, że korzystając z naszych narzędzi i produktów emerytalnych, możesz także odliczyć ulgę podatkową.

Zobacz, ile możesz zyskać, jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie już dziś.

Ile chcesz odkładać miesięcznie w IKZE?

100 zł 476 zł

Podaj swój wiek:


Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne:

Przewidywana kwota oszczędności z IKZE: 36 000 zł

Dodatkowy zysk z ulgi podatkowej: 6 480 zł


Całkowity zysk z ulgą podatkową: 42 480 zł

Plus to, co wypracujemy dla Ciebie w trakcie trwania inwestycji.

Uwaga! Obliczając Twoją ulgę podatkową, założyliśmy, że jesteś w pierwszym progu podatkowym (18%).
Obliczając kwotę oszczędności na kolejne lata, zastosowaliśmy limit wpłat na IKZE obowiązujący w 2019 roku, czyli 5 718 zł.

Zacznij oszczędzać

Interesuje Cię powyższa kwota?

Zostaw kontakt do siebie, a nasz ekspert oddzwoni i odpowie na wszystkie pytania.

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy! Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie.

Możesz na nas liczyć! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy przejść przez wszelkie formalności związane z inwestowaniem w lepszą emeryturę.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.