7 pytań, które warto sobie zadać zanim wybierzesz IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to z punktu widzenia Kowalskiego skomplikowany produkt finansowy. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy ściągę zawierającą najważniejsze informacje o tej formie oszczędzania. Opisaliśmy także najważniejsze różnice pomiędzy IKE a IKZE. Zaczynamy?

1. Czym tak naprawdę różni się IKE od IKZE?

Zasadnicze różnice między produktami III filara emerytalnego to:

  • wysokości wpłat (w 2019 r. roczny limit wpłat wynosi w IKE – 14 295 zł, IKZE – 5 718 zł),
  • opodatkowanie wypłaty – w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z podatku Belki (19%), w IKZE po 65 roku życia zapłacimy pomniejszony podatek od wpłat i zysków (tylko 10%),
  • korzyści podatkowe – wpłaconych pieniędzy na IKE nie możemy odliczyć od podatku, inaczej jest w przypadku IKZE. To jeden z ciekawszych produktów, który nie tylko motywuje do oszczędzania na przyszłość, ale daje benefity „na bieżąco”. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie sprawdź nasz artykuł o ulgach podatkowych z IKZE i IKE >>.

 

Inne kwestie to:

  • Różnica w wieku nabycia prawa do wypłaty – w IKE prawo do wypłaty zgromadzonych pieniędzy otrzymuje się wraz z ukończeniem 60 lat. W IKZE wszyscy mają możliwość wypłaty środków bez podatku Belki w wieku 65 lat. Ale dzięki temu korzyści z ulg podatkowych czerpiemy dłużej.
  • W IKE istnieje możliwość wypłaty części zgromadzonych pieniędzy przed nabyciem do nich „pełnych praw”. W IKZE nie masz takiej opcji.
  • W przypadku śmierci właściciela IKE, osoba dziedzicząca nie płaci podatku od dochodu oraz spadku przy wypłacie pieniędzy. W IKZE spadkobierca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy, jeżeli zdecyduje się na wypłatę pieniędzy z konta. W obu przypadkach można dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść środki na konto (IKE lub IKZE) uposażonego. W tej sytuacji zasady wypłaty po osiągnięciu do niej prawa nie zmieniają się.

Poza tym, oba produkty polegają na gromadzeniu dodatkowych pieniędzy na czas emerytury, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel. W obu przypadkach oszczędności mogą być ostatecznie wypłacane w ratach lub w całości – to decyzja, którą podejmuje właściciel konta. Dodatkowo, pieniądze z obu kont mogą być inwestowane w różne produkty finansowe, np. fundusze inwestycyjne. Ostateczna kwota do wypłacenia na emeryturze zależy od wysokości wpłat, jakich dokonaliśmy oraz wybranego wariantu inwestowania – od ostrożnych po agresywne.

2. IKE czy IKZE – które konto wybrać?

Nie ma to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ są to kwestie indywidualne. Oba produkty zostały skonstruowane tak, by się wzajemnie nie wykluczać. Dobrą wiadomością jest fakt, że jedna osoba może mieć oba konta.

Jak już wiesz, w ramach IKZE co roku możesz otrzymać ulgę podatkową – wymierne pieniądze dzięki odliczeniu podatku dochodowego od wpłat na to konto. Istotne jest to, co robimy z dodatkowymi pieniędzmi.

Jeżeli uzyskaną ulgę będziemy wpłacać na IKZE, a nie przeznaczać na bieżącą konsumpcję, finalnie uzyskamy wyższe kwoty. Jeżeli natomiast wpadasz w niższy próg podatkowy, wiesz, że odliczoną ulgę podatkową wolałbyś przeznaczyć na bieżące wydatki – wtedy korzystniej wypada IKE.

Największe korzyści z IKZE czerpią osoby rozliczające się według drugiego progu podatkowego (32%). Ci, których dotyczy niższy lub liniowy podatek również otrzymują odpowiedni do ich wpłat zwrot. Ulgę podatkową można odpisywać aż do 65. roku życia. Stanowi ona prawdziwy zastrzyk gotówki, jaki można wykorzystać na bieżące cele lub oszczędzić.

Na IKE możesz wpłacać wyższe kwoty – ponad 14 tys. rocznie, gdy na IKZE 5 718 złotych (limity na 2019 r.). W przypadku kobiet na niekorzyść IKZE wpływa fakt, że pełnego (czyli nieobciążonego dodatkowymi kosztami) prawa do wypłaty nabywa się pięć lat później w porównaniu do wieku, w którym nabywają prawa emerytalne (60 lat). Nie każdy z nas chce tyle czekać.

Podsumowując, Twój wybór powinien zależeć od Twojego progu podatkowego oraz przewidywanej stopy zwrotu. W tej sytuacji najlepiej jest przeprowadzić symulacje zysków ze specjalistą lub na naszym specjalnym kalkulatorze IKZE, który pozwala oszacować, ile możesz zyskać zakładając rachunek IKZE.

3. Kiedy i dlaczego warto wybrać IKZE?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale są pewne sytuacje, jakie warto rozważyć, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.

Pieniądze zgromadzone w IKE lub w IKZE można wypłacić w dowolnym momencie, traci się jednak wtedy przywilej zwolnienia z podatku Belki, a zyskuje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego (w przypadku IKZE) od wypłaconych pieniędzy na rachunek. Jeżeli taka sytuacja jest u Ciebie wielce prawdopodobna, lepiej rozważyć IKE – przedwczesna wypłata nie pociąga za sobą aż tylu konsekwencji. Poza tym, możliwa jest częściowa wypłata pieniędzy, co nie zamyka Ci drogi do dalszego oszczędzania.

 

Czym jest IKE i jakie ma zalety?

Dowiedz się >>

 

Proponowane w ramach IKZE ulgi podatkowe są korzystniejsze dla osób, które rozliczają się (lub w niedługim czasie będą) w ramach II progu podatkowego.

Dużo zależy również od naszych decyzji finansowych. Jeżeli wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne okażą się niedopasowane do akceptowanego przez Ciebie ryzyka lub możliwości finansowych, finalnie możesz stracić część kapitału na obu kontach.

4. Czy rozliczenie ulgi podatkowej jest trudne?

Zdecydowanie nie! Z ulgi podatkowej może skorzystać osoba rozliczająca się w progu podatkowym 18% lub 32%, a także ci, którzy rozliczą się według podatku liniowego (19%). Wypełniając PIT-36, 37 lub 36L, w specjalnej rubryce oznaczonej jako „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego”, wpisujesz łączną kwotę wszystkich dokonanych wpłat na IKZE w danym roku podatkowym. Im więcej wpłacisz, tym większy zwrot podatku Ci przysługuje. Warto więc wykorzystywać roczny limit wpłaty w całości.

5. Czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze z IKZE?

Tak, choć nie jest to zalecana strategia. Wypłatę z IKZE można dokonać po ukończeniu 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Jeżeli zdecydujesz się wypłacić pieniądze z konta IKZE wcześniej, musisz zapłacić podatek dochodowy (według skali, w jakiej płaci się podatek – 18%, 19% lub 32%) od całej wypłacanej kwoty. Dzieje się tak, ponieważ IKZE daje możliwość odliczania kwoty wpłat na IKZE od dochodu. Dlatego w razie przedwczesnej rezygnacji z IKZE, trzeba oddać podatek do fiskusa. Przedwczesna wypłata z IKZE powinna być więc ostatecznością.

6. Czy mogę zrobić sobie przerwę w wpłatach na IKZE?

Tak, najczęściej wystarczy pierwsza wpłata na konto. Klient sam ustala termin i wysokość wpłat (ale nie więcej niż dopuszcza to roczny limit). Możesz zrobić przerwę w wpłatach na dowolnie długi czas.

Musisz jednak pamiętać, aby przez pięć ostatnich lat przed Twoimi 65. urodzinami, dokonywać jakichkolwiek wpłat. To jeden z warunków wypłaty zgromadzonych pieniędzy bez podatku Belki.

Największe korzyści przynosi jednak regularne oszczędzanie.

7. Co dzieje się z pieniędzmi w IKZE w razie mojej śmierci?

W razie śmierci właściciela konta IKZE, zgromadzone wpłaty i zyski są dziedziczone. Przy zakładaniu konta, właściciel wskazuje osobę, która ma otrzymać środki w takiej sytuacji (uposażony). Ta sytuacja nie wymaga sprawy spadkowej, pieniądze są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się wypłacić tę kwotę, będzie musiał zapłacić niższy podatek dochodowy – 10 proc. Jeżeli sam jest posiadaczem IKE lub IKZE, bezpłatnie może przenieść te środki na swoje konto emerytalne.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.