Co wybrać: PPE czy PPK?


Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to sposoby na uzyskanie wyższej emerytury. Oba programy różnią się jednak konkretnymi rozwiązaniami. By dokonać odpowiedniego wyboru, pracownik musi przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania.

co-wybrac-ppe-czy-ppk

Różnice między PPE i PPK

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długoterminowe sposoby gromadzenia oszczędności na przyszłe emerytury. Główne różnice leżą w zasadach przystąpienia do obu programów, wysokości składek oraz formie wypłaty zgromadzonych środków. PPE to systemy dobrowolne, zarówno dla zakładu pracy, jak i pracownika, podczas gdy PPK mają objąć wszystkie przedsiębiorstwa, zaczynając od największych, zatrudniających co najmniej 250 osób.

PPE funkcjonują od ponad 20 lat, ale nie są to programy powszechne. Wdrażane od lipca 2019 roku obowiązkowe PPK nie unieważniają jednak PPE – pracodawca nadal może wprowadzić taki program w przedsiębiorstwie. Oba systemy mają wiele zalet, ale w ich funkcjonowaniu występują istotne różnice. Kluczowy jest jednak ich wspólny cel: systematyczne gromadzenie oszczędności na czas emerytury. Co więc wybrać: PPE czy PPK?

W jakich sytuacjach zdecydować się na PPE?

PPE to program dobrowolny. Jeśli pracodawca zdecyduje się zaoferować takie rozwiązanie, może przystąpić do niego każdy pracownik. Składki obowiązkowe w ramach PPE (maksymalnie 7 proc. wynagrodzenia) są finansowane przez pracodawcę. Jeśli jednak chcesz zwiększyć swój „fundusz emerytalny”, to możesz także dobrowolnie opłacać składkę dodatkową – w maksymalnej wysokości określanej co roku przez ministra pracy i polityki społecznej.

Jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego chcesz otrzymać całość zgromadzonych środków na zasadzie jednorazowej wypłaty, to PPE oferuje taką możliwość (druga możliwość to wypłata w ratach). Wypłata może nastąpić nie tylko, gdy ukończysz 60 lat, ale także po Twoich 55. urodzinach – jeśli nabędziesz wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Wypłata nie jest obciążona podatkiem dochodowym ani podatkiem od zysków kapitałowych.

Warto pamiętać, że środki gromadzone w ramach PPE są dziedziczone – zostaną one wypłacone osobom przez Ciebie wskazanym lub spadkobiercom. Co ważne, środki te są wolne od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

W jakich sytuacjach zdecydować się na PPK?

Jeśli chcesz oszczędzać na świadczenie emerytalne, ale pracodawca nie wprowadził w przedsiębiorstwie PPE, to taką możliwość daje uczestnictwo w PPK. W tym systemie dzielisz się finansowaniem składek z pracodawcą. Składka podstawowa w Twoim przypadku to 1,5 proc. wysokości wynagrodzenia; jeśli jednak Twoje wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to składka ta może zostać obniżona do 0,5 proc.

Jeśli zależy Ci na dopłatach z budżetu państwa, to takie rozwiązanie zawiera właśnie PPK – otrzymujesz jednorazową „wpłatę powitalną” (250 zł) oraz coroczną dopłatę (240 zł).

Gdy skończysz 60 lat, podejmiesz decyzję o sposobie wypłaty z PPK. Decydując się na wypłatę 25% oszczędności jednorazowo, a reszty w 120 miesięcznych ratach, lub na wypłatę całości w 120 miesięcznych ratach, nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych. Natomiast wypłata całych oszczędności jednorazowo wiązać się będzie z koniecznością odprowadzenia takiego podatku.

Oszczędności możesz też wypłacić wcześniej bez podawania przyczyny. Będzie to tzw. zwrot. W takim przypadku musisz jednak pamiętać, że wypłata nie obejmie całości zgromadzonych środków. Zostanie ona pomniejszona o dopłaty pochodzące ze środków publicznych (wpłata powitalna i dopłaty roczne), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz 19% podatku od zysków kapitałowych wypracowanych przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat Twoich i pracodawcy.

Z oszczędności na PPK możesz skorzystać wcześniej również w przypadku szczególnych sytuacji życiowych, takich jak choroba Twoja, Twojego współmałżonka lub dziecka. Wypłacić możesz wówczas do 25% zgromadzonej kwoty. Jeśli planujesz natomiast zakup mieszkania lub domu i masz mniej niż 45 lat, możesz sięgnąć po 100% oszczędności. Taka wypłata jest jedna traktowana jak pożyczka i trzeba ją zwrócić – maksymalnie w ciągu 15 lat.

Twoje oszczędności na PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Co więc wybrać: PPE czy PPK?

Podstawowe różnice między PPE i PPK dotyczą sposobu finansowania składek i sposobu wypłaty środków. PPE oferują tylko niektóre przedsiębiorstwa, z kolei PPK to program o charakterze powszechnym, ale w każdej chwili możesz z niego wystąpić. Pracownik, mając wiedzę na temat charakteru PPE i PPK, musi podjąć decyzję indywidualnie, na podstawie własnych potrzeb i priorytetów. To bardzo ważny wybór, bo trendy demograficzne już teraz sygnalizują, że emerytura z ZUS będzie stanowić niedużą część naszych obecnych zarobków.

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.