Co wybrać: PPE czy PPK?


Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to sposoby na uzyskanie wyższych świadczeń emerytalnych. Oba programy różnią się jednak konkretnymi rozwiązaniami. By dokonać odpowiedniego wyboru, pracownik musi przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania.

ppe czy ppk

Różnice między PPE i PPK

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK) to długoterminowe sposoby gromadzenia oszczędności na przyszłe emerytury. Główne różnice leżą w zasadach przystąpienia do obu programów, wysokości składek oraz formie wypłaty zgromadzonych środków. PPE to system dobrowolny, zarówno dla zakładu pracy i pracownika, podczas gdy PKK – do 2021 roku – mają objąć wszystkie przedsiębiorstwa, zaczynając od największych, zatrudniających co najmniej 250 osób.

Czytaj też: Dwa sposoby na wyższą emeryturę. Wszystko o różnicach między PPE i PPK

PPE funkcjonują od ponad 20 lat, ale nie są to programy powszechne. Wdrażane od jesieni tego roku obowiązkowe PPK nie unieważniają jednak PPE – pracodawca nadal może wprowadzić taki program w przedsiębiorstwie. Oba systemy mają wiele zalet, ale w ich funkcjonowaniu występują istotne różnice. Kluczowy jest jednak ich wspólny cel: zwiększenia środków na wypłatę emerytur w przyszłości. Co więc wybrać: PPE czy PPK?

W jakich sytuacjach zdecydować się na PPE?

PPE to program dobrowolny. Jeśli pracodawca zdecyduje się zaoferować takie rozwiązanie, może przystąpić do niego każdy pracownik. Składki obowiązkowe w ramach PPE (maksymalnie 7 proc. wynagrodzenia) są finansowane przez pracodawcę. Jeśli jednak chcesz zwiększyć swój „fundusz emerytalny”, to możesz także dobrowolnie opłacać składkę dodatkową – w maksymalnej wysokości określanej co roku przez ministra pracy i polityki społecznej.

Jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego chcesz otrzymać całość zgromadzonych środków na zasadzie jednorazowej wypłaty, to PPE oferuje taką możliwość (druga możliwość to wypłata w ratach). Wypłata może nastąpić nie tylko, gdy ukończysz 60 lat, ale także po Twoich 55. Urodzinach – jeśli nabędziesz wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Wypłata nie jest obciążona podatkiem dochodowym ani podatkiem od zysków kapitałowych.

Warto pamiętać, że środki gromadzone w ramach PPE są dziedziczone – zostaną one wypłacone osobom przez Ciebie wskazanym lub spadkobiercom. Co ważne, środki te są wolne od podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na PPK?

Jeśli chcesz oszczędzać na świadczenie emerytalne, ale pracodawca nie wprowadził w przedsiębiorstwie PPE, to taką możliwość daje uczestnictwo w PPK. W tym systemie dzielisz się finansowaniem składek z pracodawcą. Składka podstawowa w Twoim przypadku to 1,5 proc. wysokości wynagrodzenia; jeśli jednak Twoje wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, to składka ta może zostać obniżona do 0,5 proc.

Jeśli zależy Ci na dopłatach z budżetu państwa, to takie rozwiązanie zawiera właśnie PPK –  otrzymujesz jednorazową „wpłatę powitalną” (250 zł) oraz coroczną dopłatę (240 zł).

Musisz jednak pamiętać, że gdy skończysz 60 lat, nie wypłacisz całości środków jednorazowo – w takiej formie wypłacisz 25 proc., a resztę w ratach (drugą opcją jest wypłata w co najmniej 120 ratach). Środki możesz jednak wypłacić wcześniej w przypadku ciężkiej choroby (25 proc.) lub zakupu mieszkania (100 proc.). Jeśli jednak wypłacisz środki z innych powodów przed ukończeniem 60 lat, zapłacisz wtedy podatek dochodowy.

PPK to wprawdzie program obowiązkowy, ale jeśli nie będzie spełniał Twoich oczekiwań, możesz z niego zrezygnować – nie tracisz jednak zgromadzonych środków. Podlegają one także dziedziczeniu, bez podatku od spadków i darowizn.

Co więc wybrać: PPE czy PPK?

Podstawowe różnice między PPE i PPK dotyczą sposobu finansowania składek i sposobu wypłaty środków. PPE oferują tylko niektóre przedsiębiorstwa, z kolei PPK to program o charakterze powszechnym, ale w każdej chwili można z niego wystąpić. Pracownik, mając wiedzę na temat charakteru PPE i PPK, musi podjąć decyzję indywidualnie, na podstawie własnych potrzeb i priorytetów. To bardzo ważny wybór, bo trendy demograficzne już teraz sygnalizują, że emerytura z ZUS będzie stanowić niedużą część naszych obecnych zarobków.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.