Jak nie zostać MEMErytem

Nie wszyscy w branży reklamowej jeżdżą na plany zdjęciowe, ale wszyscy muszą mieć plan emerytalny! Zaangażowaliśmy najbardziej rozpoznawalną gwiazdę stocka do roli MEMEryta w kampanii reklamowej skierowanej właśnie do Ciebie. Pomóż nam odpowiedzieć na pytanie: Czy ludzie pracujący w reklamie są na nią podatni?

Sprawdźmy, czy humorystyczna komunikacja ze starszym panem ze stocka i hasłem o oszczędzaniu sobie MEMErytury poskutkuje Twoim poważnym zainteresowaniem wysokością emerytury.
Czytasz dalej?

Podejście strategiczne

Codziennie analizujesz strategie, kreujesz komunikacyjne platformy, ewaluujesz kampanie i pomagasz jednym – wydać pieniądze, a drugim – zarobić. W tym dynamicznym układzie zapominasz o widmie MEMErytury, od której zabezpieczenie oferuje Union Investment wraz ze swoimi finansowymi produktami, tworzonymi przez nagradzanych specjalistów.

Big Idea

Krzywisz się na brief z niejasnymi produktami finansowymi. A co dopiero, gdy masz wybrać któryś dla siebie, prawda? Przyszłości po 65. roku życia nie oświetlają canneńskie jupitery ani mistrz oświetlenia. Ba, nawet nie są to ekologiczne światła open space’a, lecz mrugający, stary i niepewny neon ZUS-u.

W jakim świetle chcesz zobaczyć siebie na emeryturze?

Key Message

Potrafisz sobie wyobrazić swoją przyszłość? Wiemy, że nie brakuje Ci wyobraźni, ale za to brakuje Ci czasu na myślenie o tym, co będziesz robił na emeryturze. Nie masz czasu, bo zawsze są ważniejsze tematy z krótszym terminem realizacji. Nie chcesz, aby nad tym projektem pracował tylko i wyłącznie team z ZUS-u? Zaufaj copywriterowi piszącemu ten artykuł, zostaw lead’a i porozmawiaj z nami w Union Investment jak możemy oszczędzić Ci MEMErytury.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.