Czy warto uczestniczyć w Pracowniczych Planach Kapitałowych?


Jak zabezpieczyć sobie wyższą emeryturę, gdy prognozy na przyszłość wywołują tak wiele obaw? Odpowiedzią na to pytanie mogą być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nowy system pozwalający nam oszczędzać pieniądze, które będą potrzebne nam, gdy osiągniemy wiek emerytalny.

czy-warto-uczestniczyc-w-pracowniczych-planach-kapitalowych

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długookresowe programy oszczędzania na emeryturę. W sytuacji niekorzystnych trendów demograficznych, spadającej dzietności i ryzyka obniżenia tempa wzrostu PKB, celem PPK jest zapewnienie wyższych emerytur. W ramach programu składki obowiązkowe finansują pracodawcy i pracownicy, a budżet państwa dokłada jednorazowy bonus w postaci 250 zł za przystąpienie do PKK, a co roku dopłaca kolejne 240 zł. 

Według przepisów pracodawca opłaca składkę obowiązkową w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia, a pracownik  składkę w wysokości 2 proc. Z kolei maksymalna wysokość składki dodatkowej dla pracodawcy wynosi 2,5 proc., a dla osoby zatrudnionej  2 proc. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi po ukończeniu przez osobę zatrudnioną co najmniej 60. roku życia. 

Jakie korzyści pracownikowi daje uczestnictwo w PPK?

Największa korzyść płynąca z Pracowniczych Planów Kapitałowych wynika z faktu, że są to oszczędności oddzielne od systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestnik PPK może realnie wpłynąć na kształt programu poprzez wysokość odprowadzanych składek. Środki są inwestowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Oznacza to, że skład portfela inwestycyjnego zmienia się wraz z wiekiem uczestnika PPK – maleje udział aktywów o wyższym poziomie ryzyka (np. akcje) na rzecz bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje. 

Kolejna korzyść to możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w uzasadnionych przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy ciężkiej choroby uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dzieci  można wtedy wypłacić maksymalnie 25 proc. środków. W drugim przypadku pracownik może wypłacić nawet 100 proc. środków, gdy musi sfinansować wkład na zakup mieszkania lub domu (choć te pieniądze musi zwrócić maksymalnie w ciągu 15 lat. Ważne także jest, że w przypadku śmierci uczestnika PKK środki są dziedziczone przez jego spadkobierców lub osoby przez niego wskazane. 

Wady PPK

Minusem PPK jest automatyzm polegający na tym, że każdy pracownik w wieku 18-55 lat musi zostać zapisany do programu przez pracodawcę. Pracownik może jednak w każdej chwili – poprzez złożenie formalnego wniosku  wycofać się z PPK, zachowując przy tym zaoszczędzone środki. Z kolei pracodawca musi w ciągu 7 dni poinformować o tym fakcie instytucję finansową realizującą PPK. Należy też pamiętać, że uczestnictwo w planie oznacza, iż pracownik co miesiąc będzie otrzymywał pensję niższą o wysokość składki odprowadzonej na PPK z jego wynagrodzenia.

Dla pracodawcy wadą jest fakt, że PPK mają charakter obowiązkowy. Planów nie muszą wprowadzać jedynie mikrofirmy zatrudniające do 10 pracowników – jeśli wszystkie zatrudnione osoby złożą deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK. Plany nie muszą także realizować te przedsiębiorstwa, które wcześniej  na określonych zasadach  wprowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

 

W Twojej firmie funkcjonuje PPE i PPK?

Porównaj oba plany pracownicze >>

 

Jaką decyzję podjąć w sprawie PPK?

Ocena sytuacji związanej z uczestnictwem w PPK zależy od osoby zatrudnionej. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że do pracownika nie należy decyzja o zapisaniu się do programu, ponieważ dzieje się to automatycznie, lecz decyzja o rezygnacji z udziału w nim. Bilans zalet i wad programu powinien być rozważany przez pryzmat indywidualnych potrzeb. Z jednej strony dzięki PPK pracownik może liczyć na wyższą emeryturę, ale z drugiej strony co miesiąc będzie otrzymywał mniej pieniędzy do rękiKażdy pracownik decyzję w tej sprawie musi podjąć na podstawie własnych priorytetów. 

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.