Czy warto uczestniczyć w Pracowniczych Planach Kapitałowych?


Jak zabezpieczyć sobie wyższą emeryturę, gdy prognozy na przyszłość wywołują tak wiele obaw? Odpowiedzią na to pytanie mogą być Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), czyli nowy system pomagający oszczędzać środki, które będą nam potrzebne po tym, jak osiągniemy wiek emerytalny.

czy warto uczestniczyć w ppk

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to długookresowe programy oszczędzania na świadczenia emerytalne. W sytuacji niekorzystnych trendów demograficznych, spadającej dzietności i ryzyka obniżenia tempa wzrostu PKB celem PPK jest zapewnienie wyższych emerytur. W ramach programu składki obowiązkowe finansują pracodawcy i pracownicy, a budżet państwa dokłada jednorazowy bonus w postaci 250 zł za przystąpienie do PKK, a co roku dopłaca kolejne 240 zł.

Czytaj też: Dlaczego nie lubisz oszczędzać na odległą przyszłość?

Według przepisów pracodawca opłaca składkę obowiązkową w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia, a pracownik – składkę w wysokości 2 proc. Z kolei maksymalna wysokość składki dodatkowej dla pracodawcy wynosi 2,5 proc., a dla osoby zatrudnionej – 2 proc. Wypłata zgromadzonych środków nastąpi po ukończeniu przez osobę zatrudnioną co najmniej 60. roku życia.

Jakie korzyści pracownikowi daje uczestnictwo w PPK?

Największa korzyść płynąca z Pracowniczych Planów Kapitałowych wynika z faktu, że są to środki dodatkowe, oddzielne od systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestnik PPK może realnie wpłynąć na kształt programu poprzez wysokość odprowadzanych składek. Środki są inwestowane na zasadach tzw. funduszu zdefiniowanej daty. Oznacza to, że w portfelu inwestycyjnym, wraz z upływem czasu, maleje udział aktywów o wyższym poziomie ryzyka (np. akcje) na rzecz bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje.

Czytaj też: Jak zmienia się nasze podejście do oszczędzania na emeryturę?

Kolejna korzyść to możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków w uzasadnionych przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy ciężkiej choroby uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dzieci – można wtedy wypłacić maksymalnie 25 proc. środków. W drugim przypadku pracownik może wypłacić nawet 100 proc. środków, gdy musi sfinansować wkład na zakup mieszkania (choć te pieniądze musi zwrócić w 15 lat). Ważne także, że w przypadku śmierci uczestnika PKK środki są dziedziczone przez jego spadkobierców lub osoby przez niego wskazane.

Wady PPK

Minusem PPK jest automatyzm polegający na tym, że każdy pracownik w wieku 18-55 lat musi zostać zapisany do programu przez pracodawcę. Pracownik może jednak w każdej chwili – poprzez złożenie formalnego wniosku – wycofać się z PPK, zachowując przy tym zaoszczędzone środki. Z kolei pracodawca musi w ciągu 7 dni poinformować o tym fakcie instytucję finansową realizującą PPK. Należy też pamiętać, że uczestnictwo w planie oznacza, iż pracownik co miesiąc będzie otrzymywał nieco niższą pensję.

Dla pracodawcy wadą jest fakt, że PPK mają charakter obowiązkowy. Planów nie muszą wprowadzać jedynie mikrofirmy zatrudniające do 10 pracowników – jeśli nie będą oni chcieli uczestniczyć w programie. PPK nie muszą także realizować te przedsiębiorstwa, które wcześniej – na określonych zasadach – wprowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Kolejna kwestia to zaufanie pracowników do PPK – odpowiedzią na wątpliwości będzie poziom ich partycypacji oraz liczba rezygnacji z uczestnictwa.

Jaką decyzję podjąć w sprawie PKK?

Ocena sytuacji związanej z uczestnictwem w PPK zależy od osoby zatrudnionej. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że do pracownika nie należy decyzja o zapisaniu się do programu, ponieważ dzieje się to automatycznie, lecz decyzja o rezygnacji z udziału w nim. Bilans zalet i wad programu powinien być rozważany przez pryzmat indywidualnych potrzeb. Z jednej strony dzięki PPK pracownik może liczyć na wyższą emeryturę, ale z drugiej strony co miesiąc będzie otrzymywał mniej pieniędzy „do ręki”. Każdy pracownik decyzję w tej sprawie musi podjąć na podstawie własnych priorytetów.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.