Ulga podatkowa na dziecko? Poproszę dwie


Nie tylko 500+. Od wielu lat podstawową formą wsparcia rodziców przez Państwo jest ulga prorodzinna, którą można odliczyć w rozliczeniu podatkowym. To najpopularniejsza z ulg, z jakiej korzystają Polacy każdego roku, wypełniając PIT.

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do 18. roku życia, lub w wieku do 25 lat, jeżeli dzieci studiują. Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych i wynosi odpowiednio:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Ulga ma jednak pewne obostrzenia. W rodzinie, w której wychowywane jest jedno dziecko, roczne dochody małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej je nie mogą przekroczyć 112 000 zł (w przypadku osoby samotnie wychowującej potomka i niepozostającej w związku małżeńskim maksymalny dochód to 56 000 zł). Jeżeli zarobki przekroczyły wymienione dochody, nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Jednak już przy dwójce dzieci dochody rodziców/opiekunów nie grają roli – ulga przysługuje i można ją odpisać na PIT.

Sytuacje nietypowe dla ulgi prorodzinnej, o których należy pamiętać

Są sytuacje, gdy ulga na dziecko przestaje obowiązywać i jej odliczanie staje się niezgodne z prawem. Jednym z nich jest ukończone 25 lat dziecka, o ile do tego czasu pobierało naukę, np. na studiach wyższych. Wraz z datą urodzin dziecka rodzice lub opiekunowie tracą prawo do ulgi. Czyli kiedy? Jeżeli dziecko obchodzi urodziny 15 kwietnia, to ulgę można odpisać za cztery miesiące – od stycznia do kwietnia.

Utrata prawa do ulgi może nastąpić również wtedy, gdy nasz potomek przed ukończeniem swojego ćwierćwiecza podejmie pracę zarobkową, która w ciągu roku przyniesie mu większy dochód niż 3 089 zł. Jeżeli dziecko zdecyduje się zakończyć naukę wcześniej, na przykład w wieku 23 lat na studiach licencjackich lub inżynierskich, również wtedy prawo do ulgi prorodzinnej zostaje anulowane. Nawet jeżeli nie osiągnęło wspomnianego 25. roku życia. Jednak w sytuacji, gdy dziecko ukończyło studia licencjackie, a następnie podjęło studia II stopnia, rodzice mają prawo do ulgi. Istnieje jeszcze trzecia możliwość. Dziecko ukończyło studia inżynierskie i przez kilka miesięcy (od lutego do października) nie podjęło studiów magisterskich. Rozpoczęło je dopiero w październiku. Za ten okres rodzice nie mogą odliczyć ulgi na dziecko, ponieważ nie miało ono statusu osoby uczącej się. A co z maturzystami, którzy korzystają z wydłużonych wakacji? Jeżeli podejmą naukę na studiach wyższych, ulga przysługuje na cały rok. Jeżeli nie, rodzice mogą skorzystać z niej za miesiące wakacyjne włącznie.

Rodzice tracą dostęp do ulgi także wraz z zawarciem przez dziecko związku małżeńskiego i obowiązuje to od miesiąca, w którym odbył się ślub.

Warto pamiętać, że prawa do ulgi na dziecko nie traci się przy okazji rozwodu. Warunkiem jest jednak posiadanie praw rodzicielskich do dziecka. Kwotę ulgi z byłym partnerem można rozliczyć po 50% lub w dowolnych proporcjach. Innymi słowy, ulgą trzeba się podzielić. A czy opiekun prawny może odliczyć ulgę na dziecko od podatku? Tak, o ile dziecko mieszka z nim. W sytuacji, gdy się wyprowadzi, opiekun traci prawo do ulgi.

Ulga prorodzinna przysługuje również rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym. Wtedy ulga przysługuje im bez względu na wiek dziecka oraz otrzymywanie innych świadczeń jak renta socjalna czy zasiłek pielęgnacyjny. Podstawą skorzystania z obniżenia podatku dochodowego jest w tej szczególnej sytuacji orzeczenie o niepełnosprawności oraz utrzymywanie dziecka i otaczanie go stałą opieką.

Gdzie i jak wypełnić wniosek na ulgę na dziecko?

Wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe rozliczamy na PIT/O. W części C mamy poświęcony uldze prorodzinnej odpowiednie pozycje. Dla osób rozliczających się indywidualnie – poz. 41, dla małżonków – poz. 42. W tych miejscach należy wpisać wysokość ulgi na dzieci. W części E należy podać numer PESEL dziecka lub dzieci, a w przypadku braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Czy mogę jeszcze dodatkowo zmniejszyć swój podatek?

Tak, ulg podatkowych jest jeszcze kilka i wszystko zależy od Twojej sytuacji. Jednym z najpopularniejszych odliczeń, zaraz po uldze na dziecko, jest to związane z posiadaniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach (IKZE) możesz co roku odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odpisywania co roku wpłat na IKZE od dochodu. Wysokość ulgi zależy od kwoty, jaką w danym roku wpłaciłeś na rachunek zabezpieczenia emerytalnego oraz progu podatkowego, w jakim się znajdujesz. W 2024 roku na IKZE można wpłacić 9 388,80 zł lub 14 083,20 zł, jeżeli prowadzisz firmę (pozarolniczą działalność). Maksymalne ulgi w różnych progach podatkowych przedstawiają się następująco:

  • 12% – 1126,66 zł dla zwykłego IKZE i 1689,98 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • 19% – 1783,87 zł dla zwykłego IKZE i 2675,81 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • 32% – 3 004,42 zł dla zwykłego IKZE i 4506,62 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W kontekście dzieci warto zwrócić jeszcze jedną uwagę na IKZE. Odkładając na swoją przyszłą emeryturę, możesz też zabezpieczyć swoje potomstwo. Ważną cechą konta IKZE jest fakt, że zgromadzone na nim pieniądze są w pełni przekazywane spadkobiercom. W razie Twojej śmierci odłożony kapitał na IKZE podlega dziedziczeniu według prawa spadkowego. Możesz też wskazać osoby, które mają przejąć po Tobie majątek. W obu przypadkach wypłaty pieniędzy zwolnione są podatku od spadków i darowizn. Jeżeli Twoje dziecko będzie miało powyżej 18. roku życia, może założyć własne konto IKZE (lub IKE) i w ramach wypłaty transferowej przekazać tak odziedziczone fundusze na własne konto zabezpieczenia emerytalnego.

 

Chcesz wiedzieć, jakie ulgi jeszcze Ci przysługują?
Sprawdź więcej ulg >>

 

Ulga na dziecko oraz IKZE to najpopularniejsze wśród Polaków formy obniżenia podatku dochodowego. Z obu warto korzystać, ponieważ przynoszą widoczne oszczędności. Przy planie minimum możesz obniżyć swój podatek o 1126,66 zł w ramach IKZE + 1 112,04 zł za jedno dziecko. To oszczędności, które możesz wykorzystać na zabezpieczenie przyszłości całej rodziny lub spełnienie marzeń.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.