Zyskaj ulgę, co się w głowie nie mieści!

Przynieś sobie jeszcze większe ulgi… podatkowe! Nowe limity na IKE i IKZE w 2019 roku to realnie większe oszczędności dziś i jutro.

Oszczędzaj więcej – tu i teraz. I na potem! Pomasuj skronie – masz szansę skorzystać z jeszcze atrakcyjniejszych ulg podatkowych niż w ubiegłym roku, bowiem limity wpłat wzrosły. Zrozumienie tego przyprawia Cię o ból głowy? Spokojnie – limit wpłat to określony maksymalny pułap kwot, które możesz wpłacić na IKE oraz IKZE.

W 2019 roku limity wynoszą odpowiednio:

  • 5 718 zł (w 2018 roku 5 331,60 zł) dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
  • 14 295 zł (w 2018 roku 13 329 zł) dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Kto i jak ustala limity?

Według ustawy o IKE i IKZE, wysokość limitów wpłat wyliczana jest co roku na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli przewidywanej średniej krajowej.

Nie marszcz czoła! W ustawie budżetowej przyjęto, że przeciętna pensja w Polsce w 2019 roku wynosić będzie 4 765 złotych brutto. Według ustawy limit IKE to 3-krotność średniego wynagrodzenia brutto, a w przypadku IKZE – 1,2-krotność.

O ile ulżysz swoim pieniądzom?

Pieniądze, które wpłacasz na IKZE, możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania.

Zatem większe limity oznaczają, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy, obniżając swój dochód w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłacając 5 718 zł w 2019 roku na IKZE, zwrot wyniesie w zależności od Twojego progu podatkowego:

  • 18% – 1 029,24 zł (w 2018 roku było to 920,80 zł),
  • 19% – 1 086,42 zł (w 2018 roku było to 1 013 zł),
  • 32% – 1 829,76 zł (w 2018 roku było to 1 706,11 zł).

Posiadając konto IKZE nie musisz również płacić podatku od zysków (zwanego potocznie „podatkiem Belki”). Twój zysk aż pulsuje w skroniach? O jeszcze kilku powodach, godnych przemyślenia, piszemy w naszym przewodniku po IKZE.

Jak wpłacać, by poczuć ulgi?

By przynieść Ci trochę ulg, przygotowaliśmy scenariusze wpłat, które maksymalizują Twój zysk:

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKZE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj na konto emerytalne po 476,50 zł lub co kwartał – 1 429,50 zł. Jeżeli uda Ci się wygospodarować takie kwoty z codziennego budżetu, to w pełni wykorzystasz ulgę podatkową, przypisaną do IKZE.

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj 1 191,25 zł na konto emerytalne. Możesz też wpłacać pieniądze co kwartał – wtedy w kwocie 3 573,75 zł. Posiadając IKE, będziesz zwolniony od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki w wys. 19%).

 

Które konto – IKE czy IKZE – jest korzystniejsze dla Ciebie.

Dowiedz się >>

Czy to dobry czas na decyzję o IKZE?

Dotychczas limity na IKE i IKZE rosły, ponieważ wzrastały nasze zarobki. Gospodarka w Polsce się rozwija, a dynamika zmian w wynagrodzeniach mile zaskakuje analityków. Większe możliwości wpłaty to oczywiście więcej pieniędzy zgromadzonych i odłożonych na przyszłą emeryturę.

2019 to na pewno dobry rok na otwarcie swojego IKZE i zadbania o swoją emerytalną przyszłość. Jeżeli chcesz przekalkulować, ile możesz zyskać, odkładając pieniądze na IKZE, skorzystaj z naszego specjalnego kalkulatora lub porozmawiaj z ekspertami z Union Investment i poczuj zyski, które w głowie się nie mieszczą!

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.