Jak mieć wyższą emeryturę, prowadząc własną firmę?

Własna firma to wolność, szansa na wyższe dochody, a także wyjątkowa okazja do samorealizacji. Dlatego w Polsce w 2018 roku liczba jednoosobowych działalności przekroczyła aż 3 miliony! Co ciekawe, niemal 20% wszystkich pracowników w naszym kraju to osoby samozatrudnione. Ponieważ dotyczy to milionów osób oraz Ciebie, spójrzmy w przyszłość i zobaczmy, jak będzie wyglądać emerytura obecnych przedsiębiorców.

Według najnowszych szacunków przedsiębiorcy mają najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, otrzymujących świadczenia emerytalne z ZUS. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – przedsiębiorcy płacą najniższe składki emerytalne z możliwych. Większe składki odprowadza tylko 2 proc. przedsiębiorców. Dlaczego nie płacą? Ponieważ w większości przypadków przedsiębiorcy starają się redukować bieżące obciążenia, a odprowadzanie składki od przewidywanego średniego wynagrodzenia jest niewspółmierne do dochodów – wynosi aż 60 proc.

Przedsiębiorcom nie pomagają także okresy zawieszenia działalności gospodarczej lub okresy, kiedy znajdują się na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne nie są wymagane, co odbija się na późniejszej wysokości emerytury. Co więcej, szczególnie młode osoby stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu, chętnie korzystają z ulg na start, które umożliwiają prowadzenie działalności bez konieczności opłacania bardzo wysokich składek na początku działania firmy.

Optymizm czy naiwność?

Jak więc przedsiębiorcy zapatrują się na swoją przyszłość? Odpowiedzi są różne. Jedni zwyczajnie nie wierzą w pesymistyczne prognozy dotyczące emerytur, inni mają nadzieję, że rozwiną biznes na tyle, że zabezpieczy ich on finansowo. Niektórzy sądzą, że mają czas i tematem emerytury zajmą się za kilka, kilkanaście lat. Jeszcze inni, choć nieliczni, inwestują długoterminowo.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz

Aby przedsiębiorcy mogli liczyć na godne emerytury, które rzeczywiście zapewnią im spokojną i bezpieczną przyszłość, muszą zadbać o siebie samodzielnie. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest dobrowolne oszczędzanie długoterminowe z myślą o emeryturze. Na rynku istnieje kilka rozwiązań, doskonale rozwiązujących ten problem. Najlepszym z nich jest otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oba rozwiązania umożliwiają odkładanie dowolnych kwot pieniędzy (w zakresie minimalnych i maksymalnych limitów), wpłat z dowolną częstotliwością, a także z możliwością zarządzania własnymi pieniędzmi.

Oba produkty finansowe przewidują także atrakcyjne ulgi podatkowe. Wystarczy systematyczne odkładanie niewielkiej kwoty przez 20 czy 30 lat, które będą pracować, np. dzięki funduszom inwestycyjnym, aby zebrać spory kapitał. Co ważne, sposób wypłaty zgromadzonych środków zależy od nas (możliwa jest nawet wcześniejsza całkowita lub częściowa wypłata). A jeśli ich nie wykorzystamy? Podobnie jak cała reszta zgromadzonego majątku, podlegają dziedziczeniu.

Nie ma wątpliwości, że rachunki IKE i IKZE są wręcz idealne dla polskich przedsiębiorców. Żadne inne rozwiązania nie dają tak dużej swobody, pełnej kontroli nad gromadzonym kapitałem oraz nie uwzględniają, w tak precyzyjny sposób, indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.