Wybierz III filar zgodnie ze swoim charakterem

Tajemniczo brzmiące skróty IKE i IKZE to klucz do Twojej lepszej emerytury. Mimo że oba umożliwiają odkładanie pieniędzy na przyszłość, można powiedzieć, że jednym bardziej będzie pasować IKE, innym IKZE. Sprawdź, które konto emerytalne jest bardziej zgodne z Twoimi cechami osobowości.

Disclaimer: cechy charakteru nie powinny być jedyną determinantą wyboru konta emerytalnego. Ale możesz je potraktować jako ostatecznego sędziego. Lub skorzystać z pomocy artykułu poświęconego dylematom co wybrać: IKE czy IKZE? 

Jak już wiemy, oszczędzanie to nie tylko kwestia portfela, ale również naszej głowy. Badania pokazują, że tym z nas, którzy więcej uwagi poświęcają przewidywaniu przyszłości lub rozważają konsekwencje swoich działań, łatwiej przychodzi perspektywa odkładania pieniędzy. Lekkoduchy zaś nie potrafią (a na pewno jest im o wiele trudniej) pogodzić się z koniecznością odmówienia sobie przyjemności w imię dewizy „życie jest tu i teraz”. Twoje osobiste podejście do życia wydaje się decydujące w myśleniu o emeryturze, która przyjdzie dopiero za 20 lub 30 lat.

Jeżeli jednak doszedłeś do etapu, w którym wiesz, że CHCESZ OSZCZĘDZAĆ, pozostaje Ci tylko pytanie: jak to zrobić? Do wyboru jest kilka ciekawych opcji, ale swoją uwagę powinieneś skierować w stronę dedykowanych rozwiązań emerytalnych. Czyli tych, które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Są to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dla kogo IKE?

IKE pozwala nie tylko odkładać pieniądze, ale ominąć podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) przy wypłacie zaoszczędzonej kwoty. W 2018 roku limit wpłat na rachunek wynosi 13 329 złotych.

IKE idealnie nadaje się dla tych, którzy w swoim życiu kierują się raczej swobodą, elastycznością i niezależnością. Są tak zajęci życiem, że oszczędzanie chętnie powierzą automatycznym przelewom. Jednocześnie, ich optymistyczne podejście do życia pozwala zarabiać dobre pieniądze, dzięki którym są w stanie wykorzystać wysoki limit wpłat na konto.

Czasami jednak nasi radośni oszczędzający, potrafią wpaść na szalony plan i natychmiast go zrealizować. Niestety, najczęściej wiąże się on z nagłą potrzebą dostępu do większej kasy. Dzięki elastyczności IKE mogą sobie na to pozwolić. To rozwiązanie dopuszcza częściowy zwrot zgromadzonych pieniędzy bez konieczności likwidacji konta na zawsze. To znaczy, że nasze lekkoduchy po zrealizowaniu marzenia, mogą kontynuować oszczędzanie na emeryturę bez większych konsekwencji.

Na IKE mogą skorzystać też osoby niecierpliwe lub te, które bardzo nie mogą doczekać się już spokojnej emerytury. Pieniądze z konta można bowiem zacząć podejmować już po 60-tych urodzinach.

8 pytań o IKE,

które zawsze chciałeś zadać >> 

 

Dla kogo IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego cechuje się możliwością zyskania ulgi podatkowej. To powoduje, że IKZE o wiele lepiej sprawdzi się u osób, które z natury są przedsiębiorcze i zawsze szukają wartości dodatnich. Ulgę podatkową odlicza się od wpłaconej sumy pieniędzy na IKZE oraz progu podatkowego. Może to być nawet 1 829,60 zł za rok 2019. W ten sposób zyskane pieniądze lepiej zainwestować np. wpłacając je na IKZE, niż wydać na bieżące wydatki. Tutaj nieoceniona będzie wysoka samokontrola, by oprzeć się pokusie wydania kasy na przyjemności.

IKZE będzie dobrym rozwiązaniem dla osób skupionych oraz wytrwałych. Na to konto maksymalnie wpłacić można w 2018 roku 5 331,60 złotych, ale aż do 65. roku życia. Wbrew pozorom pięć lat to długi okres, który (gdy w głowie już pomału przestawiamy się na tryb seniorski) może być ciężki do przebrnięcia. IKZE sprawdzi się też u osób, które są bardzo ostrożne i nie działają pochopnie. W kryzysowej sytuacji życiowej nie będą od razu sięgać po pieniądze z konta na emeryturę. Zanim do tego dojdzie, będą szukać alternatyw, bo wiedzą, że wypłata oszczędności z IKZE jest równoznaczna z jego zamknięciem na zawsze. IKZE to zatem rachunek dla ludzi o mocnych nerwach, którzy, nawet gdy nie jest łatwo, trzymają się raz podjętych decyzji.

 

Zanim wybierzesz IKZE

7 faktów o tym koncie emerytalnym >> 

 

Rzeczy wspólne dla IKE i IKZE, o których warto wiedzieć

W momencie założenia IKE lub IKZE, decydujesz, w jaki sposób wybrana przez Ciebie instytucja ma zarządzać pieniędzmi. Do wyboru są m.in. fundusze inwestycyjne oraz inne instrumenty finansowe. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych często przygotowują już gotowe rozwiązania (pakiety), aby każdy mógł bezpiecznie (w zależności od swojej sytuacji finansowej i innych czynników) inwestować gromadzone pieniądze.

Możesz też potraktować oba konta jako produkty komplementarne. IKE pozwoli Ci zgromadzić większy kapitał, szybciej będziesz mógł podjąć zgromadzone oszczędności. IKZE z kolei pozwoli obniżyć bieżący podatek dochodowy. Decydując się na oba rozwiązania, zwiększasz swoje możliwości i możesz odważniej ryzykować, inwestując gromadzone oszczędności. Dzięki temu zaspokajasz potrzeby swojej podwójnej natury… Bo podobno każdy z nas jest trochę ekstrawertykiem i trochę introwertykiem.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.