Ulga podatkowa na dziecko? Poproszę dwie

Nie tylko 500+. Od wielu lat, podstawową formą wsparcia rodziców przez Państwo jest ulga prorodzinna, którą można odliczyć w rozliczeniu podatkowym. To najpopularniejsza z ulg, z jakiej korzystają Polacy każdego roku wypełniając PIT.

Union Investment_ulga na dziecko

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do 18 roku życia lub do 25 lat, jeżeli studiują. Wysokość ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi odpowiednio:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Ulga ma jednak pewne obostrzenia. Posiadając jedno dziecko w rodzinie, roczne dochody małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej je, nie mogą przekroczyć 112 000 zł (w przypadku osoby samotnie wychowującej potomka i nie pozostającej w związku małżeńskim maksymalny dochód to 56 000 zł). Jeżeli zarobki przekroczyły wymienione dochody, żadne z nich nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Jednak już przy dwójce dzieci, dochody rodziców/opiekunów nie grają roli – ulga przysługuje i można ją odpisać na PIT-cie. Ważną informacją jest również fakt, że z odliczenia na dziecko nie mogą skorzystać osoby, które rozliczają się według podatku liniowego 19%. Jeżeli jednak druga osoba w małżeństwie rozlicza się według 18- lub 32-procentowych stawek, wtedy całą ulgę na dziecko wpisuje na swój PIT.

Sytuacje nietypowe dla ulgi prorodzinnej, o których należy pamiętać

Są sytuacje, gdy ulga na dziecko przestaje obowiązywać i jej odliczanie staje się niezgodne z prawem. Jednym z nich jest ukończone 25 lat, o ile do tego czasu dziecko pobierało naukę np. na studiach wyższych. Wraz z datą urodzin, rodzice lub opiekunowie tracą prawo do ulgi na dziecko. Czyli kiedy? Jeżeli dziecko obchodzi urodziny 15 kwietnia, to ulgę można odpisać za cztery miesiące – od stycznia do kwietnia.

Utratę prawa do ulgi może być spowodowana również w sytuacji, gdy nasz potomek, przed ukończeniem swojego ćwierćwiecza, podejmie pracę zarobkową, która w ciągu roku przyniesie mu większych dochód niż 3 089 zł. Jeżeli dziecko zdecyduje się zakończyć naukę wcześniej, na przykład w wieku 23 lat na studiach licencjackich lub inżynierskich, również wtedy prawo do ulgi prorodzinnej zostaje anulowane. Nawet jeżeli nie osiągnął wspomnianego wyżej 25 roku życia.

Rodzice tracą dostęp do ulgi także wraz z zawarciem przez dziecko związku małżeńskiego i obowiązuje ono od miesiąca, w którym odbył się ślub.

Gdzie i jak wypełnić wniosek na ulgę na dziecko?

Wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe rozliczamy na PIT/O. W części C mamy poświęcony uldze prorodzinnej odpowiednie pozycje. Dla osób rozliczających się indywidualnie – poz. 41, dla małżonków – poz. 42. W tych miejscach należy wpisać wysokość ulgi na dzieci. W części E należy podać numer PESEL dziecka lub dzieci, a w przypadku braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Czy mogę jeszcze dodatkowo zmniejszyć swój podatek?

Tak, ulg podatkowych jest jeszcze kilka i wszystko zależy od Twojej sytuacji. Jednym z najpopularniejszych odliczeń, zaraz po uldze na dziecko, jest to związane z posiadaniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach (IKZE) możesz co roku odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odpisywania co roku wpłat na IKZE od dochodu. Wysokość ulgi zależy od kwoty, jaką w danym roku wpłaciłeś na rachunek zabezpieczenie emerytalnego oraz progu podatkowego, w jakim się znajdujesz. W 2019 roku na IKZE można wpłacić 5 718 zł. Maksymalne ulgi w różnych progach podatkowych przedstawiają się następująco:

  • 18% – 1 029,24 zł
  • 19% – 1 086,42 zł
  • 32% – 1 829,76 zł

 

Kalkulator IKZE i ulgi podatkowe

Ile chcesz wpłacić na IKZE w tym roku?

1 200,00 zł 100,00 zł5 718,00 zł

Twoja skala podatkowa

Twoja ulga podatkowa za ten rok wyniesie co najmniej:

216,00


 

W kontekście dzieci warto zwrócić jeszcze jedną uwagę na IKZE. Odkładając na swoją przyszłą emeryturę, możesz też zabezpieczyć swoje potomstwo. Ważną cechą konta IKZE jest fakt, że zgromadzone na nim pieniądze są w pełni przekazywane spadkobiercom. W razie Twojej śmierci, odłożony kapitał na IKZE podlega dziedziczeniu według prawa spadkowego. Możesz też wskazać osoby, które mają przejąć po Tobie majątek. W obu przypadkach, wypłaty pieniędzy zwolnione są podatku od spadków i darowizn. Jeżeli Twoje dziecko będzie miało powyżej 18. roku życia, może założyć własne konto IKZE (lub IKE) i w ramach wypłaty transferowej przekazać tak odziedziczone fundusze na własne konto zabezpieczenia emerytalnego.

 

Chcesz wiedzieć, jakie ulgi jeszcze Ci przysługują?

Sprawdź to >>

 

Ulga na dziecko oraz IKZE to najpopularniejsze wśród Polaków formy obniżenia podatku dochodowego. Z obu warto korzystać, ponieważ przynoszą widoczne oszczędności. Przy planie minimum możesz obniżyć swój podatek o 1 029,24 zł w ramach IKZE + 1 112,04 zł za jedno dziecko. To oszczędności, które możesz wykorzystać na zabezpieczenie przyszłości całej rodziny lub spełnienie ich marzeń. A odkładanie w międzyczasie pieniędzy na IKZE sprawi, że sam kiedyś będziesz mógł być szczęśliwym i nie martwiącym się o pieniądze emerytem.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.