Tych pieniędzy nie oddawaj! Ulgi podatkowe 2019

Do 30 kwietnia masz czas na to by złożyć PIT. Rozlicz go z głową i sprawdź, czy masz szansę na to, by choć część podatku zostawić dla siebie.

union investment_ulgi podatkowe

2019 roku rozpoczęliśmy od rewolucji w rozliczeniu PIT-ów. Pod hasłem „Twój e-PIT czeka na Ciebie” Urząd Skarbowy samodzielnie rozlicza Cię z dochodów oraz podatków za 2018 rok.

 

 

To zdecydowanie ułatwia złożenie PIT-u, pozwala również o wiele szybciej otrzymać zwrot pieniędzy za nadpłatę. Jednak tylko 25 proc. Polaków w pełni skorzysta na tym przepisie. To ci, którzy rozliczają się indywidualnie, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń.

Jeżeli należysz do grupy, która jednym kliknięciem złożyła w tym roku PIT-a – gratulujemy! Jeżeli nie, zostań z nami. Wspólnie prześledzimy możliwości optymalizacji podatkowej, czyli odpowiemy sobie na pytanie – co można odliczyć od podatku?

 

Oszczędności na emeryturę w IKZE – do 1 829,76 zł ulgi!

Odkładać pieniądze na bezpiecznym koncie na emeryturę i jeszcze odliczyć od tego ulgę podatkową? Brzmi jak marzenie! A to rzeczywistość, o jakiej nadal nie pamięta wielu z nas. W ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) możesz co roku odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odpisywania co roku wpłat na IKZE od dochodu.

Czy to oznacza, że oszczędzam podwójnie? Dokładnie!Wysokość ulgi zależy od kwoty, jaką w danym roku wpłaciłeś na rachunek IKZE oraz progu podatkowego, w jakim się znajdujesz. Dlatego z góry jesteś w stanie określić, jak wysoką kwotę możesz odliczyć od podatku. W 2019 roku na IKZE można wpłacić maksymalnie 5 718 złotych. Maksymalne ulgi w różnych progach podatkowych przedstawiają się następująco:

  • 18% – 1 029,24 zł
  • 19% – 1 086,42 zł
  • 32% – 1 829,76 zł

Jak skorzystać z maksymalnych ulg w ramach Twojego progu podatkowego i nie przespać ulgi podatkowej w 2020 roku? Przygotowaliśmy specjalne scenariusze wpłat, które znajdują się pod tym linkiem.

 

Na emeryturze nareszcie pożyję! Ale za co?

Na co Ci będą potrzebne pieniądze na emeryturze?
Sprawdź >>

 

Odkładanie na IKZE nie wiąże się z żadnymi obowiązkami, oprócz wpłat na konto. Więcej na temat jednoczesnego oszczędzania i optymalizowania swoich finansów osobistych, przeczytasz w tym artykule.

Gdzie wypełnić:PIT/O, część B – poz. 27, wpisz sumę wpłaconych na rachunek IKZE kwot z ubiegłego roku.
 

Kalkulator IKZE i ulgi podatkowe

Ile chcesz wpłacić na IKZE w tym roku?

1 200,00 zł 100,00 zł5 718,00 zł

Twoja skala podatkowa

Twoja ulga podatkowa za ten rok wyniesie co najmniej:

216,00


 

Ulga na dziecko – od 1 112,04 zł ulgi

Jeżeli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, to przysługuje Ci ulga z tytułu jego wychowywania. W PIT za 2018 rok możesz odpisać od podatku odpowiednio:

  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, czyli 1 112,04 zł na dziecko na cały rok,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2 000,04 zł),
  • 225,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2 700,00 zł na dziecko).

Ulgę obliczysz proporcjonalnie do liczby miesięcy, w trakcie których wychowywałeś dziecko. Za każdy miesiąc masz zatem do dyspozycji 1/12 powyższej ulgi.

Ważne! Z ulgi nie mogą korzystać rodzice (opiekunowie), których dochody przekroczyły 112 000 zł (jeżeli pozostają w małżeństwie) lub 56 000 zł (jeżeli samotnie wychowuje dziecko). Z odliczenia nie mogą korzystać też osoby, które prowadzą firmę opodatkowaną na zasadach tzw. ryczałtu od przychodów, karty podatkowej lub 19% stawki podatkowej. O ulgę może się ubiegać małżonek takiej osoby.

Gdzie wypełnić:PIT/O, część C. Dla osób rozliczających się indywidualnie – poz. 41, dla małżonków – poz. 42. W tych miejscach wpisz kwotę ulgi na dzieci. W części E należy podać numer PESEL dziecka, a w przypadku braku tego numeru – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka.

 

Chcesz wiedzieć więcej o ulga rodzinnych?

Sprawdź to >>

 

Darowizny – do 6% dochodu

Jeżeli w danym roku przeznaczysz dobrowolną kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego lub działalność charytatywną kościoła, możesz odliczyć ją od podatku. Nie może ona jednak przekraczać 6% Twojego rocznego dochodu (lub 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28). Darowizna a 1% podatku to nie to samo!

Gdzie wypełnić:PIT/O, część B, poz. 11, 13, 15 lub 17 wpisz kwotę darowizny.

 

Ulga w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne

To ulga dla tych, którzy w poprzedzającym roku ponieśli wydatki na cele rehabilitacyjne. Ulgę odliczyć może sama osoba niepełnosprawna, jak i osoba, na której utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przez wydatki rozumie się m.in. koszty poniesione na dostosowanie mieszkania czy budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie samochodu, koszty związane z turnusem rehabilitacyjnym czy pobytem w sanatorium, leki i opiekę pielęgniarską.

Gdzie wypełnić:PIT/O, część B, poz. 19 – wydatki ograniczone kwotowo nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać.

 

Ulga za internet przez dwa lata – do 760 zł!

To odliczenie, które można powiedzieć, że jest ofertą limitowaną, ponieważ możesz je wykorzystać tylko w dwóch zeznaniach podatkowych rok po roku. Jest odliczeniem z tytułu użytkowania internetu. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci, niezależnie od miejsca, w którym się z niej korzysta, jak i formy dostępu, np. w domu (łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych) jak i w kawiarence internetowej (gdyby jeszcze istniały!). Maksymalne odliczenie w skali roku nie może przekroczyć 760 zł. Oczywiście, aby ubiegać się o ulgę należy udokumentować płacenie rachunków i okazać odpowiednie faktury.

Gdzie wypełnić:PIT/O, część B, poz. 23 – wpisz sumę zapłaconych rachunków za internet do kwoty 760 złotych.

 

Wydatki na nabycie nowych technologii

To ulga dla tych, którzy działają na rzecz rozwoju innowacyjności naszego państwa. Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Z kolei, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, w drodze umowy. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii.

Jeżeli prowadzisz badania lub właśnie nabyłeś prawa do know-how unikalnej technologii, warto dowiedzieć się, czy nie koszty poniesione w związku z tym nie podlegają odliczeniu od podatku.

Gdzie wypełnić:PIT/O, część B – poz. 25

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.