Przeczytałeś e-book Jacka Kotarbińskiego? To pogadajmy o przyszłości Twoich finansów

Technologia zmienia wszystko – komunikację, zakupy, sposób spędzania wolnego czasu. Praca w przyszłości również ulegnie zmianie – maszyny wyręczą ludzkość w powtarzalnych procesach. Czy wszechogarniająca automatyzacja wpływa również na nasz stosunek do pieniędzy i wiedzę o oszczędzaniu?

Niedziela, rodzinny obiad. Przy stole spotkają się trzy pokolenia: X, Y oraz Z. Podczas deseru pada pytanie o emeryturę. Rodzice, przedstawiciele Baby Boomers, czyli dzisiejsi 60-latkowie, prawie emeryci, deklarują, że ich najważniejszym opiekunem i źródłem dochodu będzie państwo. Wierzą, że ZUS oraz NFZ spełnią ich wszystkie potrzeby i że to wystarczy na przeżycie. Czy dadzą sobie radę? Szczerze, po cichu liczą na pomoc dzieci oraz swoje niewielkie oszczędności.

Ich dzieci, kontrowersyjni Millenialsi lub pokolenie PRL (urodzeni wcześniej), stoją po drugiej stronie barykady – nie ufają państwu i wiedzą, że emerytura z ZUS-u będzie marną namiastką ich obecnych wypłat. Najmłodsi, ze smartfonem w ręku są daleko myślami od emerytury, ale już dziś sprawdzają, jak mogą zaoszczędzić dodatkową kasę na podróż do Włoch i festiwal w Trójmieście.

Przy jednym stole ścierają się trzy zasadniczo różne podejścia do osobistych finansów. Dlaczego?

Zmiany nie tylko na rynku pracy

XXI wiek można określić mianem wielkich i dynamicznych zmian. Pod wpływem galopującego rozwoju technologicznego, nasze życie zmieniało się z dekady z dekadę. Sposób codziennej komunikacji potrafił się odmienić zaledwie w ciągu roku – w momencie, w którym pojawił się Snapchat, w zaledwie jeden dzień, dziesiątki milionów młodych ludzi przeniosło całą swoją komunikację ze światem w zamknięty ekosystem. Znacznie wcześniejsze pojawienie się YouTube zupełnie zmieniło sposób spędzania wolnego czasu, a nawet to, kto jest dziś autorytetem i osobą wpływową.

W badaniach wiele czasu poświęca się problemom gospodarczym, które z tytułu tych zwrotów wystąpiły. Niedobory na rynku pracy i zmiana w podejściu do jej wykonywania spowodowały, że coraz więcej mówi się o rynku pracownika, kryzysach w branżach oraz odbieraniu pracy przez roboty. Dużo o tych zjawiskach, na przykładzie branży kreatywnej, pisze Jacek Kotarbiński w e-booku „Przyszłość branży kreatywnej”. Ten ekonomista i autorytet świata marketingu stwierdza w swoim raporcie:

W perspektywie dwóch najbliższych dekad branża kreatywna nie przestanie istnieć. Będzie natomiast przechodzić diametralną ewolucję. Jakość́ usług oraz produktów tworzonych w tym sektorze, zdecydowanie wzrośnie i w coraz większym stopniu będzie integrowana z rozwiązaniami informatycznymi.

Wydaje się, że zupełnie podobnie będzie z naszym podejściem do finansów osobistych.

Rodzice vs. dzieci – jak różnią się ich podejścia do emerytury?

Osoby, które mają aktualnie 50-60 lat nie mają dużej wiedzy o instrumentach finansowych. W czasach PRL, gdy wszystko dostawało się na kartki lub z innego przydziału, trudno było mówić o osobistych finansach i ich zarządzaniu. To grupa ludzi stosunkowo nisko ubankowionych. Wystarczy powiedzieć, że dziś nadal nawet co trzeci emeryt nie ma konta bankowego, a emeryturę otrzymuje od listonosza!

Większość życia spędzili na umowach o pracę lub prowadząc własne biznesy. Gdy tworzył się w Polsce system emerytalny, oni już pracowali i konsumowali na bieżąco zarobione pieniądze. III filar powstał, gdy byli już 40-latkami, płacącymi składki do ZUS oraz OFE. Ich jedynym dochodem po 60-tce będzie państwowa emerytura oraz niewielkie oszczędności, które udało im się odłożyć. Nie mają zobowiązań kredytowych oraz bardziej ufają państwu w kwestii swojego zabezpieczenia.

Ich zupełnym przeciwieństwem jest pokolenie Z oraz młodsi Millenialsi. Przede wszystkim obie generacje dorastały w świecie wolnego rynku, konkurencji i dostępu do wszystkich towarów pod warunkiem, że ma się pieniądze. Konto bankowe mają od 18. roku życia, czyli kiedy najczęściej podejmują pierwszą pracę. Korzystają z aplikacji bankowych i to z reguły ich jedyny kontakt z bankowością .

Według badań to pokolenie jest najbardziej skłonne do oszczędzania. Odkładają przede wszystkim na przyjemności. Nawet połowa z nich nie myśli jeszcze o emeryturze. Mają jednak wyrobione nawyki oszczędzania, co pomoże im o wiele szybciej niż chociażby ich rodzicom wdrożyć plany oszczędzania na  .

Pokolenie X, czyli współczesna klasa pracująca łączy oba podejścia w unikalny sposób

Po środku tych dwóch pokoleń jest dzisiejsza grupa wieku produkcyjnego. Pokolenie X ma teraz 30-40 lat. Całą wiedzę o produktach bankowych musieli zdobywać samodzielnie – od znajomych, z gazet lub na podstawie własnego doświadczenia. Z czasem zyskali coraz większą świadomość, ale przez to są o wiele ostrożniejsi.

To pokolenie z dużymi wydatkami. Mają małe dzieci, kredyty na mieszkanie we frankach, ich rynek pracy zmienia się dynamicznie, ale często na ich korzyść. Nadal mocniej skupiają się na „tu i teraz” niż na przyszłości. Mają kompletny brak zaufania do państwa oraz jego systemu emerytalnego. Wiedzą, że emerytury z ZUS-u będą naprawdę niskie, zwłaszcza gdy pracują na własny rachunek. Widzieli na własne oczy sytuację z 2014 roku dotyczącą OFE. Nie widzą sensu w obowiązkowych składkach czy ubezpieczeniu zdrowotnym.

Odkładają pieniądze na lokaty lub konta oszczędnościowe. Posiadają Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, przy czym IKZE to bardziej popularna forma oszczędzania. W 2017 roku w tym przedziale wiekowym odnotowano największy wzrost otwartych kont IKZE. Pokolenie X korzysta ze zdobytej wiedzy – optymalizuje swoje podatki i stara się wyciągnąć z tego rozwiązania jak najwięcej dla siebie i swojej przyszłości.

Polskie społeczeństwo to pełny przekrój podejścia do pieniędzy

Od zupełnej niewiedzy na temat finansów osobisty po płacących telefonem za zakupy dwudziestolatków – w zaledwie kilkanaście lat przenieśliśmy się w inne czasy. Emerytura dotyczyć będzie jednak każdego z nas.

 

Puk puk! Słyszysz?

To zbliża się Twoja emerytura >>

 

Najmłodsze pokolenie ma duże szanse żyć godnie za kilkadziesiąt lat. Ich rodzice słyszą już ostatni dzwonek, by zacząć oszczędzać na lata życia spędzone na emeryturze. Warto wybrać na ten cel dedykowane rozwiązania finansowe w ramach III filaru emerytalnego: IKE lub IKZE. Zapewniają one nie tylko bezpieczeństwo pieniędzy, ale przede wszystkim możliwość uniknięcia podatków i zwiększenia dochodu na emeryturze. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o IKZE i o tym, jak zyskać dodatkowy sos, jednocześnie odkładając na emeryturę, sprawdź koniecznie artykuł Weź emeryturę na zimno lub zajrzyj do naszego kalkulatora IKZE, który wszystko dla Ciebie wyliczy.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.