Dwa sposoby na wyższą emeryturę. Wszystko o różnicach między PPE i PPK


Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to remedium na niskie emerytury, które coraz bardziej stają się zagrożeniem dla planów na przyszłość.

Oba programy mają identyczny cel, ale działają na innych zasadach. Warto się z nimi zapoznać, by dowiedzieć się, kto może do nich przystąpić, i jak można gromadzić środki w ich ramach.

Coraz niższe emerytury

Trend starzenia się społeczeństw to cecha charakterystyczna wszystkich rozwiniętych państw. Wydłużanie się czasu życia i spadek liczby urodzeń napędza obawy związane z wydolnością systemu emerytalnego. Z taką sytuacją mamy do czynienia także w Polsce. Prognozy nie są zbyt optymistyczne – według ekspertów emerytura z ZUS będzie wynosić zaledwie 1/3 obecnych dochodów przeciętnego Kowalskiego. To bardzo zła wiadomość, jeśli spojrzymy choćby na rosnące koszty codziennego życia.

Jak w takim zabezpieczyć sobie na tyle wysoką emeryturę, by pozwoliła nam ona na zaspokajanie codziennych potrzeb? Z pomocą przychodzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK). Oba programy mają identyczny cel – zapewnienie wyższej emerytury – ale występują między nimi jednak istotne różnice.

PPE i PPK – jakie są różnice?

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi głównie o obowiązkowość programów, charakter i wysokość składek oraz formę wypłaty zgromadzonego kapitału. PPE to starsze z rozwiązań, funkcjonujące już od 1999 roku, podczas gdy PPK wprowadziła ustawa z 2018 roku. Główna różnica polega na tym, że PPE to program dobrowolny, zarówno dla zakładu pracy, jak i pracownika, podczas gdy do PPK – w czterech etapach – muszą przystąpić wszyscy pracodawcy (oprócz tych, którzy uruchomili wcześniej PPE skupiający 25 proc. załogi ze składką w wysokości 3,5 proc.).

Pracodawca do PPK musi zapisać każdego pracownika w wieku 18-55 lat, pracującego co najmniej 3 miesiące. Pracownik może podjąć jednak decyzję o rezygnacji – w formie pisemnej deklaracji. Plany nie obejmują osób powyżej 70. roku życia, podczas gdy osoby powyżej 55 lat, a przed ukończeniem 70, mogą przystąpić do PPK po złożeniu odpowiedniego wniosku. Z kolei w PPE uczestniczyć może pracownik, który nie ukończył 70 lat i jest zatrudniony przez co najmniej 3 miesiące.

Składka podstawowa i dodatkowa

Jeśli chodzi o składkę obowiązkową, to w przypadku PPE opłaca ją pracodawca, a w ramach PPK finansują ją i pracodawca, i pracownik. W ramach PPE jej wysokość ustala pracodawca – maksymalnie może ona wynosić 7 proc. wynagrodzenia (można też ustalić konkretną kwotę). Pracownik może opłacić dodatkową składkę, a jej wysokość corocznie ustala minister rodziny i polityki społecznej – w 2021 roku będzie to maksymalnie 23 665,50 zł.

W modelu PPK obowiązkową składką dzielą się pracodawca i pracownik – odpowiednio w wysokości 1,5 proc. i 2 proc. wynagrodzenia. Jeśli chodzi o składkę dodatkową, to w przypadku pracodawcy jej maksymalna wysokość może wynieść 2,5 proc., a  w przypadku pracownika – 2 proc. Oprócz tego budżet państwa dopłaca 250 zł do pracownika zaraz po przystąpieniu do planu, a co roku wnosi dodatkowe 240 zł.

Jak wypłacić zgromadzone środki?

Środki zgromadzone w PPE i PPK zostaną wypłacone pracownikowi, kiedy ukończy on 60. roku życia (PPE przewiduje także możliwość wypłaty po 55. urodzinach – po wcześniejszym nabyciu praw emerytalnych). Uczestnik PPE może otrzymać pieniądze albo na zasadzie wypłaty jednorazowej, albo w ratach. Z kolei uczestnik PPK jednorazowo może otrzymać 25 proc. środków (pozostałą część w ratach), albo całość w co najmniej 120 ratach miesięcznych.

Program PPK pozwala także na dwa szczególne przypadki wypłat. W pierwszej sytuacji, w razie choroby uczestnika lub członka jego rodziny, jednorazowo można uzyskać 25 proc. środków. W drugiej sytuacji uczestnik PKK można wypłacić 100 proc. środków na wkład własny na zakup mieszkania (ale pieniądze w tym przypadku trzeba zwrócić w ciągu 15 lat). Co ważne, w przypadku śmierci uczestnika PPE lub PPK środki są dziedziczone albo przez osoby przez niego wskazane, albo przez spadkobierców.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.