Nic tak nie challenguje, jak emerytura

Kamień milowy w zarządzaniu projektami oznacza zakończenie danej fazy projektu. Gdy Twój PM ogłasza, że właśnie zaimplementowaliście trzeci etap kampanii, a klient challenguje Was na dodatkowe działania, czujesz dumę z good job. Brawa, oklaski, ktoś nawet zaczyna mówić o premii. Co byś z nią zrobił?

Premia to nagroda za ciężką pracę, więc dlaczego nie miałbyś sobie sprawić przyjemności tu i teraz? Co wybrać? Dziś jest tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy do kupienia… Czujesz, że tak naprawdę ogranicza Cię tylko czas i kwota na koncie z wypłatą.

Czy przy tym całym must have myślałeś kiedyś o premii jak o pieniądzach, które mógłbyś oszczędzić? Zostawić na czarną godzinę, wrzucić na lokatę, odłożyć na emeryturę? Na co?! Tak, na emeryturę. Czy to dobry moment, by porozmawiać o Twoim projekcie „Emerytura w 205X”?

Faza 1: definiowanie projektu

Emerytura to taki odległy stan, w który przejdziesz (chyba że jesteś gwiazdą rocka i nie masz zamiaru schodzić ze sceny) i przeżyjesz w nim około dwudziestu lat. Co wtedy będziesz robił? Co zechcesz! Pewnie są tacy, którzy mają bardzo precyzyjną bucket list na ten czas. Podróż(e), filmy, książki, czas dla rodziny i przyjaciół, seniorskie aktywności – full time. Dorzućmy do tego domek na wsi, a co! Tak to będzie wyglądać.

To wszystko za jedną emeryturę, czyli 1/3 Twojego obecnego dochodu. Szybkie przeliczenia w głowie i czy tylko nam się wydaje, że to się raczej nie zepnie?

Faza 2: planowanie

Skoro seniorska „wypłata” od państwa ma wynosić 30% obecnych zarobków, musisz coś z tym zrobić.

Od kiedy zacząłeś pracować, odprowadzasz składki na ubezpieczenie emerytalne. To pierwszy i niezbędny krok, aby w przyszłości otrzymywać emeryturę. Nieważne, czy jesteś na umowie o pracę czy rozliczasz się z firmą na podstawie faktury – płacisz do ZUS-u składkę emerytalną.

Pieniądze tylko z tego źródła nie zapewnią Ci spokojnej przyszłości. Nie zapewniają jej dziś, dlatego nie bez powodu ZUS jest cały czas pod ostrzałem krytyki swoich obecnych i przyszłych klientów. Punktem zwrotnym powinno być stworzenie realnego i skutecznego planu emerytalnego „szytego na miarę” Twojej sytuacji finansowej oraz celów życiowych.

Po pierwsze, określ, ile chciałabyś, aby wynosił Twój dochód na „najdłuższych wakacjach życia”. Weź pod uwagę obecne wydatki na podstawowe potrzeby, zdrowie, być może będziesz jeszcze spłacał kredyt. Pamiętaj też, że wartość pieniądza może się okazać mniejsza niż dziś. Przyjmij, że średnio emerytura trwa około dwudziestu lat. Mniej więcej z tysiąc złotych możesz z założonej sumy odjąć – tyle najprawdopodobniej wyniesie świadczenie od państwa. Pozostałą kwotę musisz odłożyć… dzisiaj. Już wiesz, ile to będzie?

Nasz kalkulator pozwoli Ci określić, ile pieniędzy powinieneś zacząć oszczędzać od teraz, aby uzyskać zadowalającą sumę w dniu przejścia na emeryturę. Sprawdź teraz!

Faza 3: realizacja

Najtrudniejszy etap przed Tobą. Wiesz o tym doskonale – codziennie mierzysz się z nim w pracy. Przejdźmy do egzekucji działań emerytalnych.

Jako rozwiązanie proponujemy III filar systemu emerytalnego. Możesz w nim zupełnie dobrowolnie gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę i w dodatku mieć wpływ na to, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Ba! Możesz nawet czerpać dodatkowe korzyści podatkowe. Ten filar emerytalny jest najbardziej elastyczny ze wszystkich form oszczędzania.

Bazuje on przede wszystkim na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Na nich możesz regularnie i systematycznie odkładać w dowolnym czasie ustaloną przez siebie kwotę. Zgromadzone pieniądze będą sukcesywnie i nieustannie pracować dzięki funduszom inwestycyjnym, np. w ramach IKZE. A to oznacza, że pieniądze nie leżakują i gdy przyjdzie czas, by je wypłacić, może być ich o wiele więcej, niż gdybyś odkładał te same kwoty na konto oszczędnościowe.

Czy to jednak nie za duże ryzyko odkładać pieniądze na emeryturę i jednocześnie je inwestować? Niekoniecznie. Dostępne warianty inwestowania pozwalają oszczędzać długoterminowo z niewielkim ryzykiem lub generować duże zyski, ale przy większym ryzyku. W inwestycjach wszystko zależy od Twojej skłonności do ryzyka, wiedzy i możliwości finansowych, planowanym czasie inwestycji i jeszcze kilku innych czynników. Nasi specjaliści właśnie to biorą pod uwagę i doradzają klientom, który wariant oszczędzania wybrać. Zanim więc podejmiesz decyzję o IKZE, śmiało korzystaj z ich pomocy i pytaj o wszystko.

Im szybciej pomyślisz o przyszłej emeryturze, tym łatwiej będzie Ci zebrać wyższy kapitał, gwarantujący spokojne i bezpieczne życie z zachowaniem obecnego poziomu komfortu. Zaczynając odpowiednio wcześnie odkładać pieniądze, nie obciążysz w znaczący sposób domowego budżetu. Warto dodać, że – jak to zwykle bywa – na takie działania nigdy nie jest za późno!

Faza 4: zamknięcie

Witaj w dniu, w którym nabyłeś prawa do świadczeń emerytalnych. Rozpoczynasz najdłuższy urlop w życiu! Emerytura co miesiąc spływa na Twoje konto od ZUS-u i z IKZE. Czujesz, że trzydzieści lat temu podjąłeś najlepszą decyzję życia. Znowu nawiedza Cię to uczucie – good job!

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.