Na co Ci dodatkowe pieniądze na emeryturze?

Według badań, emeryturę postrzegamy jako okres, kiedy wreszcie pożyjemy. Będzie czas na rodzinę, książki i podróże. Ale jeżeli już dziś nie zawsze starcza nam pieniędzy na długie wojaże, na jakiej podstawie zakładamy, że po 60-tce będzie nas na nie stać? Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać Twoje życie jako emeryta.

Pieniądze – na co potrzebuje ich człowiek, który w zasadzie nie ma już żadnych wydatków? Własne dzieci już dawno opuściły dom, dziadkowie są traktowani bardziej jako pomoc niż wsparcie materialne (choć ich czas wolny jest bezcenny). Kredytów brak, rachunki generują zaledwie dwie lub nawet jedna osoba, nie trzeba gotować obiadów dla licznej rodziny. Jak to możliwe, że o ludziach, którym przysługują darmowe przejazdy komunikacją miejską, mnóstwo zniżek do muzeów, teatru i kina, mówi się jak o najbiedniejszych w kraju?

Nie ma co liczyć na podwyżkę u szefa

Według Głównego Urzędu Statystycznego, średni dochód w gospodarstwie domowym emeryta wynosi 1 596 złotych. Wydatki to głównie jedzenie oraz rachunki za czynsz, prąd i inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania. Pochłaniają aż połowę emerytury. Ponad 8% pieniędzy emeryci przeznaczają na leki, a kwoty te rosną z roku na rok. Mniej niż na leczenie wydają na kulturę, edukację, wyjścia ze znajomymi do restauracji, ubrania czy możliwość korzystania z telefonu czy internetu (wykres 1).

Co gorsze, emeryci w przeciwieństwie do osób pracujących nie mają z kim negocjować wysokości swoich emerytur. Przez pierwsze kilka lat mogą jeszcze podjąć pracę za maksymalnie 2 200 zł netto (aby nie stracić świadczeń emerytalnych). Z drugiej strony, rynek pracy dla seniorów nie jest jeszcze zbyt duży: “W krajach OECD ponad 50% osób w wieku seniorskim jest zatrudnianych, a w Polsce to ok. 40%” czytamy w wypowiedziach ekspertów.

Dlatego też aż 54% Polaków deklaruje, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal planuje pracować. Ponad ⅕ z nich wskazuje, że głównym powodem takiej decyzji jest chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy. Z drugiej strony, połowa Polaków w wieku 18-24 lat jest dziś przekonana, że na pewno nie zgodzi się pracować, gdy już będzie na emeryturze. Liczby te pokazują, jak z upływem lat zmienia się sytuacja oraz podejście do pieniędzy, jakich potrzebujemy, by się utrzymać.

Źródło: Raport GUS „Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r.”

Problemy współczesnych emerytów

Gdyby zapytać samych seniorów, jak oni postrzegają swoją obecną sytuację finansową, prawie 59% z nich uważa ją za przeciętną. Ponad ½ z nich starcza na codziennie zakupy, ale na większe wydatki muszą oszczędzać. ⅓ musi bardzo rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Emeryci borykają się także z długami – nawet 15% z nich nie opłacało rachunków za media, a 17% musi spłacać pożyczkę.

Jeżeli chodzi o zdrowie to można powiedzieć, że pogarsza się ono co pięć lat. Mimo tego, że coraz dłużej żyjemy, w wieku 60 lat co trzecia osoba odczuwała lub miała orzeczoną niepełnosprawność, podczas gdy wśród osób w wieku 80 lat i więcej była to już co druga osoba . Wydatki na opiekę rosną, a osobą starszą nie zawsze chce lub może zająć się najbliższa rodzina. Wtedy pozostaje Dom Opieki Społecznej, w którym pobyt kosztuje ok. 3 000 zł  miesięcznie lub skorzystanie z pomocy asystenta domowego czy opiekuna medycznego (od 10-50 zł za godzinę).

Czy można zatem przeżyć godnie za połowę kwoty 1 596 zł?

Oszczędzaj na godną emeryturę już dziś

Wyjście z tej sytuacji jest w zasadzie tylko jedno – odkładać dodatkowe pieniądze na emeryturę. Im wcześniej, tym lepiej, bo więcej uda się zaoszczędzić. Obecne szacunki wysokości emerytur dla dzisiejszych 30- i 40-latków to 20-30% ich ostatnich dochodów. Warto postawić na dedykowane rozwiązania w ramach III filaru emerytalnego. Indywidualne Konto Emerytalne i/lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba dają możliwość odkładania dowolnych sum pieniędzy aż do 60. (w IKE) lub 65. (w IKZE) roku życia, a następnie wypłaty ich, jako dodatek do państwowej emerytury. Ile można w ten sposób zyskać? Możesz to sprawdzić w naszym kalkulatorze IKZE.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o IKZE, przeczytaj artykuł pt. 7 pytań o IKZE, a jeżeli chcesz zgłębić temat finansów osobistych i tego, skąd wziąć dodatkowe pieniądze na oszczędzanie, koniecznie zobacz ten artykuł.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.