Kredyt czy systematyczne oszczędzanie – co wybrać?

Przeciętny konsument nie chce czekać z realizacją marzeń – chce swoje potrzeby zaspokajać tu i teraz. Rozwiązaniem jest szybki kredyt. Istnieje też inna droga – odkładanie pieniędzy na realizację celu. Dlaczego jest o wiele trudniejsza i mniej popularna?

Tylko nieliczni decydują się na oszczędzanie. Wszystko dlatego, że wymaga ono dużo determinacji i silnej woli. Odkładanie pieniędzy łączy się często z wieloma wyrzeczeniami, a nagroda za ten trud jest najczęściej… odległa. Kredyt to zupełne przeciwieństwo. Nasz wymarzony cel osiągamy natychmiast, możemy się nim cieszyć i z niego korzystać. Spłata wydaje się z kolei lekka i korzystanie rozłożona w czasie.

Teraźniejszość a przyszłość

Pieniądz we współczesnym świecie staje się coraz mniej realny. Masowa konsumpcja, zakupy na raty, transakcje bezgotówkowe (smartfonem lub zegarkiem!) to elementy, które sprawiają, że nasze podejście do finansów i planowania domowego budżetu zdecydowanie się zmienia.

Coraz częściej skupiamy się na tym, co otacza nas tu i teraz, niewiele uwagi poświęcając przyszłości. Licznie przeprowadzane na Polakach badania pokazują, że nie myślimy o swojej starości i dochodach na starość, wierząc że rządowa emerytura zapewni nam byt, lub odkładamy ten temat na bliżej nieokreśloną przyszłość. Tymczasem zarówno oszczędzanie na zakup wymarzonych rzeczy, upragnione wakacje lub właśnie na dodatkowe pieniądze na „stare lata”, ma ogromne znaczenie i jest niezwykle korzystne dla nas samych.

Korzyści z systematycznego oszczędzania pieniędzy

Konsekwentne odkładanie stosunkowo niewielkich sum pieniędzy przynosi mnóstwo profitów. Po pierwsze, gromadzimy dodatkowe kwoty na różne cele, nie obciążając przy tym domowego budżetu. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej możemy zawiesić oszczędzanie lub nawet skorzystać ze zgromadzonych pieniędzy bez większych formalności – w końcu realnie je posiadamy! W przeciwieństwie do sytuacji, w której zaciągamy kredyt konsumpcyjny, nie musimy przewidywać dochodów do naszego budżetu w odległej perspektywie. Wysokość odkładanej na konto oszczędnościowe sumy możemy dostosowywać do aktualnej sytuacji i możliwości finansowych.

Jeśli mądrze będziemy zarządzać naszym kapitałem, możemy osiągnąć z jego pomocą dodatkowe profity. Dzięki funduszom inwestycyjnym lub innym formom inwestycji, pieniądze na koncie pracują, zamiast tylko „się gromadzić”. To jeden z powodów, dla których nie warto oszczędzać „w skarpecie”.

W przeciwieństwie do kredytu lub pożyczki, które sprawiają, że ponosimy dodatkowe koszty (odsetki, prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenia itp.), tu zyskujemy realną gotówkę, którą możemy przeznaczyć na różne cele.

Czy każdy może oszczędzać?

Z całą pewnością oszczędzać może każdy, kogo stać na wzięcie rat lub pożyczki. Warto w takiej sytuacji zapoznać się z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) lub Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czyli regularnym oszczędzaniem na emeryturę np. z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedz się więcej o możliwościach IKZE.

Dzięki produktom jak IKE czy IKZE można gromadzić i zmuszać pieniądze do pracy. Specjaliści z Union Investment pomagają wybrać optymalny sposób oszczędzania w oparciu o indywidualne preferencje oraz aktualną sytuację finansową. Pamiętajmy, że im wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze i zarabiać na nich, tym szybciej (i taniej) zrealizujemy nasze plany i marzenia.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.