Korzyści podatkowe i oszczędzanie na emeryturę, czyli jak mieć ciastko i je zjeść

Czy Tobie też oszczędzanie kojarzy się z odkładaniem pieniędzy, których wartość docenisz dopiero za wiele, wiele lat? Jeżeli tak, to czas zmienić podejście! Na rynku od dawna istnieją sprawdzone produkty, które pozwalają gromadzić dodatkowe pieniądze oraz na bieżąco korzystać z ulg podatkowych.

Optymalizacja podatkowa dla niektórych brzmi jak czarna magia lub bardzo zaawansowana wiedza z obszaru ekonomii i finansów, z której brakiem opanowania już się pogodzili. Tymczasem jest to jedna z metod oszczędzania pieniędzy i ochrony kapitału. Popularnym sposobem jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), które chronią nasze pieniądze przed podatkami.

IKE, czyli sposób na Belkę

Wiele osób decyduje się założyć konta emerytalne, pomagające i zachęcające ich do systematycznego odkładania dodatkowych pieniędzy na przyszłą emeryturę. W ramach III filaru emerytalnego funkcjonuje m.in. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Na to konto można co roku odkładać ograniczoną kwotę (w 2019 roku jest to limit 14 295 zł). Zgromadzone pieniądze mogą pracować (np. dzięki inwestowaniu w fundusze inwestycyjne według preferencji właściciela) i generować zyski kapitałowe.

W każdej innej sytuacji, jak lokata czy konto oszczędnościowe, które stworzonymi z myślą o emeryturze, od tak uzyskanych zysków (bo oba produkty są oprocentowane) należy zapłacić tzw. podatek Belki (od zysków kapitałowych), który wynosi 19 proc.

Przywilejem IKE jest zwolnienie z tego podatkowego obowiązku. Po 60 urodzinach (lub w wieku 55 lat w przypadku wcześniejszej emerytury) możesz wypłacić zgromadzone fundusze wraz z pełnym wypracowanym przez lata zyskiem. Dlatego IKE to bardziej opłacalna forma długoterminowego oszczędzania niż lokata czy obligacje.

Przykładowo, jeżeli zgromadzona suma na koncie będzie wynosić 200 000 zł, to w przypadku konta oszczędnościowego wypłacisz tylko 162 000 zł, a w przypadku IKE równe 200 000 złotych. Finalnie zaoszczędzisz więc 38 000 złotych. To bardzo duża kwota, która wystarczyć może nawet na trzy lata wypłaty 1 000 zł dodatkowych środków do emerytury.

IKZE i bardzo korzystna ulga podatkowa

Drugim produktem w ramach III filaru emerytalnego jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. To również ciekawy i opłacalny sposób oszczędzania na emeryturę, dający możliwość odliczenia wpłat na IKZE w danym roku podatkowym.

Wpłacając na IKZE co roku maksymalną kwotę (w 2019 roku to 5 718 zł), jej równowartość odpisujemy od dochodu w zeznaniu podatkowym. Najlepiej jest odkładać tyle, ile pozwala ustalony limit wpłat, ponieważ rośnie wtedy wysokość ulgi. Ta natomiast zależy od progu podatkowego, w jakim się rozliczamy. I tak odkładając w 2018 roku 5 718 zł na IKZE osoby w I progu podatkowym (18%) mogą otrzymać zwrot 1 029,24 zł, w II progu podatkowym (32%) – 1 829,76 zł, a ci rozliczający się według podatku liniowego (19%) – 1 086,42 złotych.

To oznacza, że w przeciągu 30-letniego okresu inwestycji, można w ten sposób zyskać od 30 000 zł wzwyż. Warto dodać, że roczny limit wpłat na IKZE zależy od średniego wynagrodzenia – im jest ono wyższe, tym więcej pieniędzy możesz wpłacić na przyszłą emeryturę.

Wypełniając PIT, wpisujesz w odpowiednią rubrykę sumę wpłaconej na IKZE kwoty. Tak odzyskane pieniądze możesz wpłacić znowu na konto emerytalne lub pokryć bieżące potrzeby. Prawo do wypłaty funduszy z IKZE nabywa się w wieku 65 lat.

III filar emerytalny – dlaczego warto go mieć?

Pieniądze zgromadzone na IKE czy IKZE są bezpieczne – państwo w żaden sposób nie może ingerować w tak zgromadzone fundusze. Sytuacja jest zgoła inna w przypadku składek odprowadzanych na ZUS i OFE (I i II filar emerytalny). W tych filarach zupełnie nie mamy wpływu, na to co dzieje się z naszymi przyszłymi oszczędnościami na emeryturę.

Optymalizacja podatkowa to mniej wymagający sposób na generowanie pieniędzy niż odmawianie sobie codziennie drobnych przyjemności. Wbudowane ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku Belki lub odliczenie wpłat od dochodu) w ramach IKE i IKZE mają dodatkowo zachęcać Polaków do oszczędzania na przyszłość – po prostu się im to opłaca. Teraz i za kilkadziesiąt lat.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.