Jaką emeryturę dostaniesz jako przedsiębiorca?

Niską. A w zasadzie jedną z najniższych w kraju. I to nie żart ani dziennikarskie spekulacje. To fakt, którego na własnej skórze doświadczają już dzisiejsi przedsiębiorcy właśnie przechodzący na emeryturę. Czy udałoby Ci się nie powtórzyć ich błędów?

Istnieje naprawdę dużo prawdopodobieństwo, że co piąta osoba czytająca ten tekst prowadzi jednoosobową firmę. Skąd wiemy? Ponieważ w naszym kraju aż 20% z nas jest samozatrudnionym, co pozwala nam, choć z ostrożnością, przyjąć takie szacunki.

Mikro- i mali przedsiębiorcy to naprawdę duża społeczność, która pcha polską gospodarkę do przodu i jest odpowiedzialna za wciąż przyzwoite PKB. Niestety, w wielu kwestiach ci ludzie muszą liczyć na siebie. Tak jest również w przypadku emerytur.

Co poszło nie tak, czyli gdzie są pieniądze przedsiębiorców?

Przeciętna emerytura przedsiębiorcy to ok. 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS, czyli taka, którą otrzymują np. osoby pracujące na etacie, to ok. 2200 zł brutto. Skąd ta różnica aż 400 złotych? Jak piszemy w tym artykule, przedsiębiorcy płacą najniższe składki emerytalne z możliwych. Czyli ile? Wcale nie tak mało, bo aż 1228,70 zł miesięcznie w 2018. W 2019 składka pójdzie w górę o kolejne 62 złote. Logicznie rzecz ujmując… nie ma to żadnego sensu.

Czas na kilka obliczeń, które najlepiej zobrazują problem.

 

Najniższe składki, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia

Prowadziłeś własny biznes przez 30 lat i przez cały ten czas odprowadzałeś najniższe składki do ZUS-u. Jeżeli w wieku 60 lat zdecydowałbyś się przejść na emeryturę, wynosiłaby ona… 710 złotych! Najniższe świadczenie jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych to 1030 zł, czyli państwo dopłaciłoby do Twojej emerytury. To jednak nadal zdecydowanie nie odpowiada składce odprowadzanej przez 30 lat prowadzenia firmy. Dopiero przepracowując 37 lat, otrzymasz emeryturę powyżej absolutnego minimum, które gwarantuje państwo.

 

Wyższe składki, czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia

Przyjmijmy teraz te same założenia, ale dla wyższych składek ZUS. Po 30 latach odprowadzania 75% przeciętnego wynagrodzenia… nadal nie otrzymujesz minimalnej emerytury. Mimo wyższej składki emerytalnej!

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni nie są w tym dramacie sami. Do grupy osób o prognozowanej najniższej emeryturze od państwa należą również takie zawody, jak artyści, lekarze, pielęgniarki czy nauczyciele-korepetytorzy.

Emerytura? Tylko na własny rachunek

Osoby, które decydują się na własną firmę kręci przede wszystkim niezależność i szansa na wyższe zarobki. Co zaskakujące, przedsiębiorcy do emerytury radzą sobie bardzo dobrze. Gdy przychodzi czas odpoczynku, jeżeli nie odkładali oszczędności na specjalne konto, są naprawdę w fatalnej sytuacji. Nagle niezależność zamienia się w zależność – od państwa czy rodziny, a wyższy dochód w najniższą emeryturę w kraju.

Co robić? Gdzie szukać rozwiązania? Tylko w długoterminowym oszczędzaniu. Przedsiębiorca jak mało kto wie, że aby móc inwestować i ryzykować, trzeba mieć odpowiednią poduszkę finansową. Takie zabezpieczanie buduje się tylko dzięki odkładaniu nadwyżki pieniędzy. Ponieważ każdy właściciel firmy to osoba fizyczna, może skorzystać z III filaru emerytalnego, w ramach którego działają Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba pozwalają gromadzić oszczędności na emeryturę na własną rękę.

IKZE wydaje się wyjątkowo atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ oferuje ulgę podatkową. Ci, którzy rozliczają się według drugiego progu podatkowego (32%) mogą liczyć na zwrot nawet 1 829,76 zł z podatku dochodowego. Czy IKZE i Tobie się opłaca? Sprawdź to w naszym kalkulatorze IKZE.

 

IKZE dla przedsiębiorcy?

Poznaj najważniejsze aspekty >> 

 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, oprócz możliwości odkładania na godną emeryturę, idealnie oddaje, to co cechuje ludzi przedsiębiorczych – niezależność oraz możliwość dodatkowego zysku. Koniecznie sprawdź, gdzie i kiedy warto otworzyć własny rachunek IKZE.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

 

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.