I wszystko stanie się mniejsze

Martwią Cię pesymistyczne prognozy dotyczące niskich świadczeń emerytalnych z ZUS? Słusznie! Wszystko wskazuje na to, że emerytury w stosunku do zarobków będą coraz niższe. Mówi się nawet, że wyniosą zaledwie 20-30% ostatniego wynagrodzenia! Dlatego już teraz pomyśl o długoterminowym oszczędzaniu.

Oszczędzanie długoterminowe należy do najpopularniejszych metod gromadzenia pieniędzy. Można jednak wyróżnić lepsze i gorsze sposoby na oszczędzanie. Bez wątpienia najmniej korzystnym, pod względem finansowym, jest odkładanie „do skarpety”. Jest to metoda, która pomaga zgromadzić fundusze na realizację krótkoterminowego celu, jak wyjazd na wakacje, jednak w przypadku emerytury zupełnie się nie sprawdza.

Osoby, które nie mają zaufania do rozwiązań systemowych, a przy tym dysponują wiedzą w zakresie finansów, mogą oszczędzać i pomnażać pieniądze na własną rękę. W grę wchodzi obrót walutami, inwestycje w złoto, w nieruchomości, zakup akcji i obligacji etc. Poza wiedzą, ta droga wymaga również konsekwencji, zaangażowania i systematyczności.

Optymalnym sposobem jest założenie konta emerytalnego w ramach III filaru emerytalnego. Do wyboru mamy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Każde z tych kont możemy założyć w dowolnie wybranej instytucji finansowej. Dlaczego warto wybrać IKE lub IKZE jako formę oszczędzania na przyszłość? Dzięki nim zyskujemy motywację do długoterminowego oszczędzania, którą podtrzymują realne, bieżące korzyści podatkowe.

 

Masz feedback od ZUS-u? Nie załamuj się!

Zmierz się z tym taskiem >>

 

IKZE zostało stworzone dla tych, którzy myślą o przyszłości, ale również teraźniejszości. Ten rachunek pozwala bowiem gromadzić dodatkowe fundusze na przyszłą emeryturę (w sposób zupełnie dobrowolny), pracować pieniądzom na zyski, a oszczędzającemu korzystać z ulg podatkowych już teraz. W jaki sposób?

Wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach rocznego rozliczenia (PIT). To oznacza, że otrzymamy częściowy zwrot pieniędzy, jakie wpłaciliśmy na IKZE w ostatnim roku. Kwota jest zależna od wysokości wpłat oraz progu podatkowego, według którego się rozliczamy. Można odpisać nawet 1 829,76 zł rocznie (stan na 2019)!

Oszczędzać każdy może

I choć to wyświechtana parafraza piosenki, to sporo w niej prawdy. Wielu osobom wydaje się, że nie mają odpowiednio dobrej sytuacji materialnej, która pozwalałaby oszczędzać na przyszłą emeryturę. Jednak praktyka pokazuje, że niemal każdy, lepiej organizując swoje wydatki, może odłożyć miesięcznie 100-200 złotych. Taka kwota nie nadwyręży budżetu domowego, a jednocześnie pozwoli zgromadzić spory kapitał na przyszłość.

 

Nic tak nie challenguje, jak emerytura

Dowiedz się więcej >>

 

Warto wziąć pod uwagę, że gromadząc środki na IKE lub IKZE, w razie potrzeby możemy z nich skorzystać przed uzyskaniem prawa do ich wypłaty z „przywilejami” podatkowymi. Po drugie, jeśli ich nie wykorzystamy – staną się one zabezpieczeniem dla naszych bliskich, którzy mogą dziedziczyć te środki. Jeżeli IKZE wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie, dowiedz się jakie profity można czerpać z tego produktu finansowego.

Wybór instytucji, w której otworzysz IKZE

Zanim otworzysz IKE lub IKZE, warto rozważyć, komu powierzysz swoje oszczędności na emeryturę i w jaki sposób pieniądze mogą dla Ciebie pracować. Ciekawą finansowo opcją są fundusze inwestycyjne, tutaj bowiem możesz wybrać strategię, jaka odpowiada Twoim możliwościom finansowym, oczekiwaniom, a także skłonności do ryzyka. Tym samym możesz wybrać fundusze inwestycyjne o wysokim lub niskim ryzyku, czyli wybrać optymalny wariant, którego efekty będą Cię satysfakcjonowały w przyszłości.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.