Emerytura? Jakoś to (nie) będzie!

Samo nie dzieje się nic. Pieniądze same się nie zarobią, emerytura sama się nie uskłada. Ale jeśli pokażemy Ci, jak zyskać pewne tysiąc złotych, odkładając już teraz niewielkie kwoty, to może jednak sam zainteresujesz się tym tematem?

Emerytura – fakty, które dotyczą Ciebie

Wystarczy spojrzeć na dane statystyczne, aby zrozumieć, dlaczego myślenie o przyszłości jest ważne. Obecnie na jednego emeryta przypadają trzy osoby pracujące. Mimo to ich składki nie wystarczają na wypłacanie tej jednej emerytury! W dodatku żyjemy coraz dłużej, a prognozy (bardzo ostrożne) wskazują na to, że już za około 30 lat emeryci będą stanowić aż 30% społeczeństwa. W 2060 roku emerytów będzie więcej niż pracujących!

Dane urzędu statystycznego mogą niektórych nie przekonywać. To zrozumiałe. Warto jednak szczerze odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy za trzydzieści lat będę tak zdrowy jak dzisiaj? Czy moje dzieci lub wnuki nie będą potrzebować wsparcia finansowego? Czy na emeryturze na pewno będę w stanie dalej pracować, aby sobie dorobić?

Jak myślimy o emeryturze

Jakie mamy wyobrażenie o swojej starości? Okazuje się, że wiele osób bardzo nierealnie, wręcz życzeniowo, podchodzi do swojej emerytalnej przyszłości. Przykładem może być powszechne przekonanie, że na emeryturze będziemy wydawać mniej. Niestety, to nieprawda.

Większość z nas nadal będzie chciała mieszkać w miejscu, na które pracowali całe życie. Nie zrezygnujemy z podróżowania samochodem na rzecz spacerów (choć to będzie zalecane). Nie zaczniemy nagle jeść o wiele mniej. Czy ktoś sam z siebie zrezygnuje z internetu, telefonu czy telewizji? Co z ubraniami, kosmetykami oraz środkami czystości? Wciąż trzeba będzie płacić za prąd, gaz i czynsz.

Pieniądze będą potrzebne, aby zaprosić gości, zrobić drobne upominki dla bliskich, chodzić do teatru (lub do kina) i podróżować (wreszcie!). Bardzo prawdopodobne, że dojdą też koszty leków czy specjalistycznego leczenia. A prognozowany dochód na emeryturze może być nawet trzykrotnie niższy niż to, co zarabiamy obecnie!

Skuteczne rozwiązania emerytalne

Chcąc zachować na emeryturze dotychczasowy standard życia, wciąż realizować marzenia, dbać o siebie i mieć poczucie bezpieczeństwa, należy działać już teraz.

Można skorzystać z dwóch rozwiązań w ramach III filaru emerytalnego. To Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach tych dwóch produktów można nie tylko gromadzić (lub powiedzieć lepiej: oszczędzać) pieniądze, ale też zwiększać wpłacane kwoty dzięki inwestycjom. Mając wiedzę z zakresu funduszy inwestycyjnych, można samodzielnie wybierać subfundusze, w które chce się zainwestować oszczędzone pieniądze. Jeśli jej brakuje, można zdać się na specjalistów, którzy pokierują pieniędzmi w najbardziej opłacalny sposób.

Prawo do wypłaty z kont IKE nabywa się w wieku 60 lat (lub 55 lat w przypadku wcześniejszej emerytury). IKZE należy prowadzić do 65. roku życia, by nie stracić przywilejów z nim związanych. Oba modele różnią się od siebie w wielu aspektach, ale dwie cechy mają wspólne – motywują do oszczędzania już dziś oraz staną się dodatkowym zastrzykiem gotówki do „państwowej” emerytury.

Odkładając pieniądze w ramach III filaru emerytalnego i jednocześnie czerpiąc z zyski z przywilejów (m.in. ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku Belki), jakie daje, możemy bez dużego obciążania budżetu domowego zapewnić sobie emeryturę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Dlaczego warto? Bo warto!

Przykładowo odkładając „do skarpety” miesięcznie po 200 zł przez 35 lat, zgromadzilibyśmy 84 tysiące złotych. Odkładając je na IKE, byłoby to ponad 150 tysięcy złotych (magia procenta składanego, inwestycji oraz zwolnienia z podatku Belki). A to oznacza, że przez kolejne 15 lat na emeryturze będziemy otrzymywać dodatkowe 837 zł miesięcznie!

W przypadku IKZE, możliwe jest odliczenie wpłat od dochodu i tym samym uzyskanie ulgi podatkowej. Rozpoczynając w wieku 35 lat odkładanie na IKZE po 200 zł miesięcznie, suma wpłat wynosiłaby 72 000 złotych. Jednak wybierając fundusz inwestycyjny przy zakładanej stopie zwrotu 3%, kwota rośnie aż do ponad 118 000 złotych. Przez kolejne 15 lat na emeryturze będziesz otrzymywać 987 zł miesięcznie. Do tego dochodzi ulga – ponad 23 tys. zł* w ciągu dziesięciu lat, którą można zainwestować i jeszcze zwiększyć swój dochód z IKZE lub wydać na marzenia!

Ciesz się życiem teraz, ale pomyśl też o swoim szczęściu w przyszłości. Z Union Investment to proste!

 

* przy założeniu 32% progu podatkowego

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.