8 pytań, które chciałbyś zadać przed założeniem IKE

Słyszałeś już o IKE, ale wahasz się przed założeniem konta? Na pewno są pytania, które chciałbyś zadać przed ostateczną decyzją. Przygotowaliśmy odpowiedzi na najtrudniejsze kwestie, dotyczące korzyści i bezpieczeństwa Twoich pieniędzy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

1. Czym w zasadzie jest IKE, kiedy i dla kogo powstało?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to produkt, z jakiego możemy korzystać w ramach III filaru emerytalnego. Jest nieobowiązkowy i w ramach niego funkcjonują IKE, IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz PPE – Pracowniczy Program Emerytalny. Produkt powstał w 2004 roku.

Indywidualne Konto Emerytalne to produkt stworzony dla osób, chcących regularnie oszczędzać dodatkowe pieniądze na emeryturę. Pozwala również ominąć podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) przy wypłacie.

Posiadać IKE może każdy, kto ukończył 16 lat. Mogą je mieć zarówno osoby, które prowadzą własną firmę, jak i osoby prywatne. Korzyści z IKE czerpie się dopiero w wieku 60 lat – warunkiem wypłaty jest ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych.

2. Dlaczego warto mieć IKE?

Po ponad 40 latach pracy nikt z nas nie chciałby martwić się o pieniądze. Liczymy na emeryturę z ZUS-u, do którego odprowadzamy co miesiąc składki już teraz. Jednak dziś eksperci przekonują, że emerytura z ZUS-u może nie zapewnić spokojnej starości. Najlepiej oszczędzać na własną rękę m.in. w ramach III filaru.

3. Czy IKE to popularny sposób oszczędzania na emeryturę wśród Polaków?

Popularność IKE rośnie, co pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Coraz więcej osób jest zainteresowanych dobrowolnym oszczędzeniem na emeryturę. W ciągu roku liczba otwartych IKE wzrosła o 20 proc. Rośnie też wysokość składek, które wpłacają Polacy na III filar. IKE zdobywa popularność w bardzo dobrym tempie.

4. IKE czy konto oszczędnościowe – co jest bardziej opłacalne?

Odkładając pieniądze na konto oszczędnościowe w banku, nie mamy limitu wpłat. W większości przypadków takie konto pozwala na nielimitowany dostęp do pieniędzy oraz możliwość ich wypłacania bez utraty oprocentowania czy innych profitów, ale z koniecznością zapłacenia podatku od zysków (tzw. podatek Belki). Pieniądze są bezpieczne, ale bardzo nisko oprocentowane. Mając konto osobiste oraz konto oszczędnościowe w tym samym banku, to drugie jest najczęściej darmowe. Wizja łatwo dostępnych pieniędzy niestety kusi zbyt wielu i zanim uzbierają oni pewną kwotę, zdążą ją już wydać na bieżące wydatki. W efekcie nadal są w tym samym miejscu.

Odkładając pieniądze na IKE największą wadą jest roczny limit wpłat. Dodatkowo, pieniądze możemy wypłacić dopiero po 60. urodzinach oraz spełnieniu dodatkowych warunków: minimum 5 lat wpłat lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed osiągnięciem tego wieku. Jeżeli jednak wytrzymamy do emerytury, wypłacone pieniądze są zwolnione z podatku Belki (19% od zysków od odłożonej kwoty). Pieniądze z IKE można dodatkowo pomnażać, wybierając fundusz inwestycyjny. Specjaliści z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych będą zarządzać gromadzonymi pieniędzmi według wybranego wariantu inwestowania. IKE przynosi więc o wiele większe korzyści niż konto oszczędnościowe.

5. IKE czy IKZE – który system oszczędzania na emeryturę jest lepszy?

To jedno z odwiecznych pytań. Zasadnicza różnica między IKE a IKZE dotyczy:

  • wysokości wpłat (w 2019 r. roczny limit wpłat wynosi w IKE – 14 295 zł, IKZE – 5 718 zł),
  • opodatkowania wypłaty (w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z tzw. podatku Belki (19%). W IKZE zapłacimy ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 10% od wypłaty,
  • korzyści podatkowych.

W ramach IKE nie możemy liczyć na żadne ulgi podatkowe w trakcie okresu wpłacania pieniędzy na konto. IKZE pozwala na odliczenie wpłat w danym roku podatkowym od podstawy opodatkowania.

Jeżeli odliczony podatek zostanie wpłacony na konto IKZE, ten produkt może okazać się bardziej opłacalny. Jeżeli podlegasz pod II próg podatkowy (32%), również korzystniej wypada IKZE.

Podsumowując, wybór zależy od tego, co zrobisz z odliczonym podatkiem, Twojego progu podatkowego oraz przewidywanej stopy zwrotu. W tej sytuacji najlepiej jest przeprowadzić symulacje zysków ze specjalistą lub za pomocą naszego specjalnego kalkulatora IKZE, z którego dowiesz się ile możesz zyskać regularnie odkładając na IKZE pieniądze.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o ulgach podatkowych z IKE i IKZE?

Czytaj dalej >> 

 

6. Czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze z IKE?

Tak, choć nie jest to zalecana strategia. Wypłatę z IKE można dokonać po ukończeniu 60 lat i po wpłatach w 5 latach kalendarzowych. Wtedy zgromadzone oszczędności są zwolnione z podatku Belki (19%).

Jeżeli zdecydujesz się wypłacić pieniądze z konta IKE wcześniej, musisz zapłacić podatek od zysków. Zrobi to oczywiście instytucja finansowa, w której masz IKE. Do Twoich rąk trafi więc wypracowany zysk obniżony o podatek Belki oraz wpłacone składki przez czas prowadzenia IKE.

Ważne! Tylko w ramach IKE masz możliwość częściowego zwrotu pieniędzy. Możesz wypłacić część zgromadzonej kwoty, nie tracąc przy tym możliwości oszczędzania dalej na tym IKE (nie likwidujesz i nie wypowiadasz umowy). To bardzo dobre wyjście awaryjne.

7. Czy mogę zrobić sobie przerwę w wpłatach na IKE?

Tak, najczęściej wystarczy pierwsza wpłata na konto. Klient sam ustala termin i wysokość wpłat (ale nie więcej niż dopuszcza roczny limit). Możesz zrobić przerwę w wpłatach na dowolnie długi czas.

Musisz jednak pamiętać, aby przez pięć ostatnich lat przed nabyciem prawa do emerytury, dokonywać jakichkolwiek wpłat. To jeden z warunków wypłaty zgromadzonych pieniędzy bez podatku Belki.

Największe korzyści przynosi jednak regularne oszczędzanie.

8. Co dzieje się z pieniędzmi w IKE w razie mojej śmierci?

W razie śmierci właściciela konta IKE, zgromadzone wpłaty i zyski są dziedziczone. Przy zakładaniu IKE właściciel wskazuje osobę, która ma otrzymać środki w takiej sytuacji (uposażony). Ta sytuacja nie wymaga sprawy spadkowej, pieniądze są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Co ciekawe, taki spadek można od razu wypłacić i nie zapłacić podatku dochodowego. Zgromadzone oszczędności na IKE w żaden sposób nie przepadają.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.