5 powodów, dla których warto wybrać IKZE

Jeżeli chcesz skutecznie odkładać dodatkowe pieniądze na emeryturę, ale brakuje Ci motywacji lub systematyczności, jednocześnie boisz się skomplikowanych produktów finansowych, koniecznie musisz poznać Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Indywidualne Konto Zabezpieczania Emerytalnego, czyli IKZE to rozwiązanie finansowe stworzone w ramach III filaru emerytalnego. Jest ono dobrowolne tak jak konto w banku. Pozwala na gromadzenie pieniędzy, które w znaczący sposób mogą zasilić Twój dochód na emeryturze. Dlaczego warto pomyśleć o IKZE, kto powinien się nim zainteresować oraz jakie korzyści można z niego czerpać.

1. IKZE dla tych, którzy mają problem z utrzymaniem oszczędności przy sobie

Odkładanie dodatkowych pieniędzy na emeryturę dla większości z nas może okazać się nie lada wyzwaniem. Wpłacanie drobnych kwot na konto oszczędnościowe to oczywiście najprostszy sposób, ale ma swoje wady. Jako ludzie generalnie nie lubimy oszczędzać, ponieważ jest to dla nas niewygodne (wręcz nieprzyjemne) oraz brakuje nam elementu gratyfikacji (natychmiastowej nagrody). Dodatkowo, mając łatwy dostęp do pieniędzy, ulegamy pokusie podbierania oszczędności na ekstra wydatki – na nowe buty, bilety lotnicze na wakacje czy najnowszy model ajfona.

Konstrukcja IKZE zniechęca do wypłat pieniędzy w trakcie oszczędzania. Dlaczego? Po pierwsze, wypłata powoduje utratę przywilejów związanych z prowadzeniem konta (o których przeczytasz dalej). Po drugie, wypłacając pieniądze z tego rachunku, nie możesz założyć go ponownie. Po trzecie, im więcej wpłacisz, tym więcej zyskujesz. IKZE to zatem rozwiązanie dla tych, którzy mogą odkładać, ale potrzebują też dodatkowej motywacji.

2. IKZE to dodatkowe pieniądze do Twojej emerytury z ZUS-u

Trudno powiedzieć ze stuprocentową pewnością, jak będą kształtowały się emerytury w Polsce za 20-30 lat. Jedno jest pewne – dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Będziesz mógł je wydać na wymarzoną podróż, dodatkową książkę lub zajęcia fizyczne. Z pewnością sam już wiesz, na co mógłbyś przeznaczyć te środki!

IKZE pozwala oszczędzić Ci na te przyjemności już dziś. Wystarczy odkładać niewielkie kwoty (lub wpłacać większą sumę raz w roku) na konto, wybrać np. fundusze inwestycyjne o wariancie odpowiadającym Twojej skłonności do ryzyka oraz możliwościom finansowym, aby Twoje pieniądze ciągle pracowały i… nadal cieszyć się obecnym życiem. Po przejściu na emeryturę, fundusze zgromadzone na IKZE będę wypłacane co miesiąc w ratach jako dodatek do Twojej emerytury (możesz też wybrać wypłatę całej sumy), za co sobie kiedyś podziękujesz.

3. IKZE to możliwość odliczenia wpłat na PIT-cie

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, jako jedno z nielicznych rozwiązań emerytalnych, pozwala Ci czerpać zyski już teraz. W przeciwieństwie do IKE, IKZE daje Ci możliwość odliczenia wpłaconych oszczędności od podatku dochodowego. Wysokość zwrotu zależy od wielkości Twoich wpłat na konto w danym roku rozliczeniowym oraz progu podatkowego (18%, 19% lub 32%), według którego się rozliczasz.

W 2019 roku limit wpłat wynosił 5 718 zł. Im więcej zaoszczędzisz, tym większa ulga. Odliczony podatek na PIT możesz zainwestować lub rozporządzić w dowolny sposób, np. część przeznaczyć na przyjemności, a część odłożyć na przyszłość.

Warto jednak wiedzieć, że w praktyce jest to odroczenie płatności podatku, ponieważ przy wypłacie pieniędzy z konta po 65. roku życia, obowiązuje Cię zryczałtowany podatek 10% od sumy wpłat i zysku na IKZE. Jednak możliwość odliczenia go już teraz i zainwestowania tych pieniędzy np. w IKZE lub IKE, jest dobrą finansową decyzją.

4. IKZE to zysk bez podatku Belki

Pieniądze odkładane na IKZE mogą pracować dla Ciebie, np. dzięki ulokowaniu ich w funduszach inwestycyjnych. W momencie wypłaty, suma zgromadzona na IKZE będzie obejmowała dokonane wpłaty i wygenerowane zyski. Wybierając IKZE z funduszem inwestycyjnym, liczymy na zwrot z inwestycji (stopa zwrotu). W perspektywie lat mogą to być naprawdę wysokie kwoty!

Jednak wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zyskiem, jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek – tzw. podatek Belki, który wynosi 19%. W przypadku IKZE przy wypłacie pieniędzy płacisz tylko 10% od sumy odłożonych na emeryturę środków. Jeśli dobrze wykorzystasz ulgi podatkowe, na koniec w portfelu odczujesz tę różnicę. Na plus!

 

Mieć ciastko i zjeść ciastko? Tylko w III filarze!

Więcej o podatkowych korzyściach IKZE >>

 

5. IKZE to elastyczność w zakresie wpłat

Wbrew pozorom III filar nie straszy stałymi opłatami czy karami. Jest zupełnie na odwrót. Przede wszystkim wysokość wpłat na IKZE ustalasz sam. Możesz ich dokonywać, jak chcesz i kiedy chcesz, np. za pomocą przelewu bankowego – szybko i wygodnie. Możesz ustalić nawet stałe zlecenie w swoim banku.

Jeżeli masz taką potrzebę, możesz na jakiś czas zrezygnować z wpłat na IKZE. Konto nadal działa, a zgromadzone na nim pieniądze pracują. Po osiągnięciu 65 lat masz prawo do wypłaty odłożonych pieniędzy ze wszystkimi przywilejami.

Możesz również w dowolnej chwili (czyli przed ukończeniem 65 lat) zrezygnować z IKZE i zabrać wszystkie swoje oszczędności oraz zyski, jakie wygenerowano na koncie. W tej sytuacji zapłacisz jednak obowiązkowe podatki. Procedura zwrotu zazwyczaj trwa, ale nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Ponieważ IKZE to prawdziwa wolność wyboru i swoboda.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.